Migrationsverket meddelade 2018-04-09 ett rättsligt ställningstagande angående ”med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, innehavare av ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för längre vistelse, studerande och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillstånd”.
Utöver det innehåll som med hänsyn till dokumentets namn ingår innehåller det även förtydliganden angående försörjningskravet. Det uttalas explicit att ”En ansökan om förlängt uppehållstillstånd från en familjemedlem till arbetstagare m.fl., som grundar sig på samma familjeanknytning som tidigare, ska anses vara en sådan ansökan om fortsatt uppehållstillstånd som avses i 9 § första stycket tillfälliga lagen. Det innebär att kravet på ordnad försörjning och bostad inte ska tillämpas”.
Det aktuella följer av förarbetena till den tillfälliga lagen. Trots det är det först nu, ett par år senare, som det kommit ett rättsligt ställningstagande som explicit klargör detta. Det rättsliga ställningstagandet mottages tacksamt med öppna armar då myndighetsutövningen i aktuell fråga hittills spretat. Nu bör det kunna bli ordning på torpet, i vart fall i denna fråga.

Det rättsliga ställningstagandet finns på Migrationsverkets hemsida.