Migrationsrätt

Våra medarbetare har stor erfarenhet av att företräda personer med utländsk bakgrund och hjälper dagligen klienter i asylärenden och andra migrationsärenden.

Ett migrationsärende är ofta påfrestande för den enskilde. Det är därför viktigt att klienten känner förtroende för sitt ombud oavsett ärendets karaktär eller omfattning. Vi lägger stor vikt vid att vara aktiva och se till att klienten får det stöd som behövs under hela processen. Utlänningslagstiftningen är under ständig förändring och det är därför viktigt att den som söker uppehållstillstånd har ett ombud som är väl uppdaterad på nya regler och praxis. Hos oss kan du vara säker på att få hjälp av en kompetent advokat eller jurist oavsett vilket ärende det rör eller vilket stadium i processen du befinner dig i.

Asylärenden

En person som söker asyl befinner sig alltid i en utsatt situation. Våra jurister fungerar som ett stöd under den pågående utredningen och tillvaratar klientens intressen. Det som den asylsökande uppger vid de inledande muntliga utredningarna kommer att vara avgörande för den fortsatta utredningen. Det är därför av stor vikt att man tar kontakt med en jurist redan från början. Den som har sökt asyl i Sverige har i princip alltid rätt att få ett offentligt biträde. Du har då rätt att själv välja den advokat eller jurist som du vill ha. Säg till Migrationsverket vem du vill ha som offentligt biträde så står staten för kostnaderna för vårt arbete.

Uppehållstillstånd

Våra jurister arbetar med alla typer av ärenden om uppehållstillstånd. Vi hjälper den som ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en familjemedlem, på grund av arbete, i egenskap av egen företagare etc. Vi arbetar även med ärenden om förlängning av sådana tillstånd. Kontakta oss så hjälper vi dig att ta reda på om du har rätt till ett offentligt biträde eller om vi kan hjälpa dig på något annat sätt. Även när Migrationsverket inleder ett ärende om återkallande av uppehållstillstånd eller ett ärende om utvisning har den enskilde rätt att få ett offentligt biträde.

Uppehållsrätt

Reglerna om uppehållsrätt är relativt nya och det finns fortfarande många oklarheter i regelverket. Det är därför särskilt viktigt att ha ett ombud som är väl införstådd med reglerna för att kunna tillvarata din rätt på bästa sätt. Våra jurister har stor erfarenhet av att företräda såväl EU-medborgare som deras familjemedlemmar i frågor om uppehållsrätt.

Privat Ombud

Om du inte beviljas ett offentligt biträde eller inte får byta till den jurist du önskar har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita ett privat ombud i migrationsärenden. Vi åtar oss uppdrag såväl som offentligt biträde som privat ombud i alla typer av migrationsärenden.