به دفتر وکالت «پروسِس» (Process)خوش آمدید

همکاران ما در پرونده های بزهکاری و سایر دعاوی دادگاهها تخصص دارند. با دانش و آگاهی صحیح و آماده سازی دقیق می توان بر اغلب پرونده های دادگاهی تأثیر گذارد. نیروی محرک ما چالشی است که در آن با پشتکار و همت خود باعث شویم پروندۀ شما به بهترین وجه مطلوب خاتمه یابد.

ما وکالت افرادی که جُرم مرتکب شده یا جُرمی بر آنها واقع شده باشد را می پذیریم. ما وکالت پناهجویان یا سایر افرادی که به دلایل دیگری می خواهند اجازۀ اقامت دریافت کنند را انجام می دهیم. ما همچنین وکالت افرادی که از سوی ادارات دولتی در معرض احکام مختلف مراقبت و نگهداری اجباری قرار گرفته اند را نیز بر عُهده می گیریم.

خدمات حقوقی و قضائی ما عموماً برای شما که موکل ما هستید هزینه ای ندارد، چون حق الزحمۀ ما از صندوق دولت جبران می شود. ما همچنین مشاورۀ حقوقی و قضائی رایگان نیز ارائه می کنیم.

کارکنان ما زبانهای سوئدی و انگلیسی را روان صحبت می کنند. اگر زبان مادری شما زبان دیگری است یک مترجم شفاهی خوب برای جلسات مان با شما فراهم می کنیم.

دعاوی بزهکاری

اگر شما مظنون به ارتکاب جُرم هستید حق دارید یک وکیل مدافع تسخیری داشته باشید. وکیل مدافع تسخیری همیشه بایستی یک وکیل رسمی دادگستری باشد و شما حق دارید خودتان هر وکیلی را که مایل هستید انتخاب کنید. حق الزحمۀ وکیل مدافع را دولت می پردازد.

اگر بر شما جُرمی واقع شده باشد حق دارید یک وکیل مدافع شاکی داشته باشید. شما حق دارید خودتان هر وکیلی را که مایل هستید انتخاب کنید و هزینۀ آن توسط دولت پرداخت می شود.

اگر پلیس یا دادگاه از شما سوال کند که آیا وکیل بخصوصی را می خواهید داشته باشید، همیشه می توانید نام ما ها را به آنها بگویید. سپس ما بعنوان وکیل مدافع تسخیری یا وکیل مدافع شاکی برای شما منصوب شده و از آن پس می توانید وکالت شما را بر عُهده بگیریم.

اگر ترجیح می دهید اول با ما تماس بگیرید با کمال میل می توانید اینکار را بکنید. در قسمت زیر مشخصات تماس با ما وجود دارد.

حقوق مهاجرت

اگر در سوئد تقاضای پناهندگی کرده اید حق دارید یک وکیل مدافع همگانی داشته باشید. همچنین اگر ادارۀ مهاجرت بخواهد در سایر پرونده ها شما را اخراج کند حق دارید یک وکیل مدافع همگانی داشته باشید. شما همیشه حق دارید خودتان وکیل مورد نظرتان را انتخاب کنید. در اینگونه پرونده ها وکیل مدافع حامی شماست و از حق و حقوق شما دفاع می کنید. به ادارۀ مهاجرت بگویید که یکی از ما ها را بعنوان وکیل مدافع خود می خواهید داشته باشید و سپس دولت حق الزحمۀ وکالت ما را پرداخت می کند.

ما همچنین می توانیم وکالت شما را در پرونده های اقامت بر اساس کار و استخدام یا پیوند خانوادگی نیز بر عُهده بگیریم. اگر در سوئد بسر نمی برید از حق داشتن وکیل مدافع برخوردار نیستید بلکه هزینۀ آن بر عُهدۀ خودتان است. ما بعنوان نمایندۀ شما اقدام می کنیم. با ما تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری در این مورد دریافت کنید.

وکیل مدافع در سایر پرونده ها

وکیل مدافع یک وکیل رسمی دادگستری است که دولت هزینۀ او را می پردازد. در مواردی که ادارات امور اجتماعی به کمک قانون در زندگی خصوصی شما دخالت می کنند مانند مواردی که آنها فرزندان شما را تحت مراقبت و نگهداری قرار می دهند یا تصمیم می گیرند شما را که بزرگسال هستید تحت درمان و مراقبت اجباری قرار دهند، حق دارید یک وکیل مدافع داشته باشید. به ادارۀ مربوطه یا دادگاه بگویید که مایل هستید ما به شما کمک کنیم و دولت حق الزحمۀ ما را پرداخت می کند.

اگر سوالی دارید با کمال میل می توانید با ما تماس بگیرید، در قسمت زیر مشخصات تماس با ما وجود دارد.