به فرایند شرکت حقوقی خوش آمدید

کارمندان ما متخصص کیس های جنائی و نیز کیس های دیگر میباشند. آمادگی محتاطانه و اطلاعات درست می تواند در بسیاری از موارد قانونی تفاوت وارد کند. انگیزه ما چالش بدست آوردن بهترین نتائج برای کیس شما از طریق کار اختصاصی میباشد.

ما از مردم مشکوک به جنایت و قربانیان جنایت نمایندگی میکنیم. ما از پناهجویان و کسانی که براساس مسائل دیگر اجازه اقامه میخواهند، نمایندگی میکنیم. همچنین ما از کسانی که به انواع مختلف رفتار غیر مناسب دستخوش مداخلات دولت شده اند، نیز نمایندگی میکنیم.

خدمات ما بطور عموم رایگان ارائه میگردد، چنانکه ما از طریق دولت تأمین مالی میشوییم. همچنان ما مشاوره حقوقی بطور رایگان ارائه میکنیم.

کارمندان ما به روانی میتوانند انگلیسی و سویدنی صحبت کنند. اگر زبان اول شما چیزی دیگر است، ما میتوانیم یک مترجم خوب برای مجلس خود ترتیب بدهیم.

کیس های جنایی

اگر شما مشکوک به جنایت شده اید، شما حق داشتن یک وکیل مدافع را دارید. وکیل مدافع همیشه یک وکیل میباشد، و شما حق دارید وکیل را که میخواهید برایتان انتخاب کنید. دولت مسؤل مخارج وکیل مدافع است.

اگر شما قربانی کدام جنایت شده اید، حق داشتن یک مشاور مدعی/ عارض را دارید. شما حق دارید برایتان وکیل انتخاب کنید، و مخارج آن توسط دولت پرداخته میشود.

اگر پولیس یا محکمه سوال میکند که آیا شما میخواهید یک وکیل مخصوص داشته باشید، شما همیشه حق دارید که نام ما را بدهید. پس از آن ما بعنوان وکیل مدافع یا مشاور مدعی شما انتخاب میشوییم، و بعداً میتوانیم از شما نمایندگی کنیم.

اگر شما خواسته باشید که اول با ما تماس بگیرید، آزادانه میتوانید این کار را بکنید. معلومات تماس را در ذیل ببینید.

قانون مهاجرت

اگر شما در صدد پناهندگی در سویدن هستید، حق داشتن مشاور حقوقی را دارید. حتی در کیس های دیگر، وقتی که آژانس مهاجرت سویدن میخواهد شما را دیپورت کند، باز هم حق دارید مشاور حقوقی بگیرید. همیشه حق دارید وکیلی را که میخواهید انتخاب نمایید. وکیل مدافع بعنوان حمایت کننده و محافظت کننده منافع شما طی تحقیقات وظیفه انجام میدهد. به اداره مهاجرت سویدنی بگویید که شما میخواهید یکی از وکلای ما را داشته باشید؛ دولت مسؤل پرداخت مخارج خواهد بود.

همچنان ما در کیس های مربوط به اجازه اقامه براساس کار، یا براساس خویشاوندی میتوانیم از شما نمایندگی کنیم. اگر شما در سویدن موجود نیستید، نمیتوانید مشاور حقوقی بگیرید، و نیز مسؤل مخارج ما خود شما میباشید. ما بعنوان آژانس از شما نمایندگی میکنیم. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

مشاور حقوقی در کیس های دیگر

مشاور حقوقی یک وکیل است که مخارج او را دولت میپردازد. شما حق داشتن مشاور حقوقی را در وقتی که دارید که مقامات اجتماعی از طریق راه های قانونی در زندگی شخصی شما مداخلت میکنند، مثلاً وقتی که آنها اطفال شما را تحت مراقبت خود میگیرند یا بعنوان یک فرد بالغ با شما رفتار غیر مناسب میداشته باشند. به مقامات یا محکمه بگویید که شما ضرورت به کمک ما دارید؛ دولت مسؤل پرداخت مخارج ما است.

اگر شما کدام سوال داشته باشید، لطفاً آزادانه با ما تماس بگیرید؛ معلومات تماس را در ذیل ببینید.