Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+02:00

Migrationsverket ska inte göra någon behovsbedömning av arbetskraft

Migrationsdomstolen i Malmö meddelade 24 juni 2019 en dom gällande arbetstillstånd för en person som erbjudits anställning av Arbetskooperativet Solidaritet ABIS (nedan ABIS). Migrationsverket hade avslagit ansökan på grund av att verket gjorde bedömningen att anställningserbjudandet upprättats uteslutande för att bereda personen tillstånd i Sverige. Det framgår av Migrationsverkets beslut att ABIS är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bland annat har som syfte att anställa asylsökande för att möjliggöra för dem att söka arbete och uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket uttalar att den huvudsakliga delen av verksamheten inte tycks vara [...]

By |december 10th, 2019|Migrationsrätt|

Man får inte utvisa kristna till Afghanistan enligt Europadomstolen

5 november 2019 meddelade Europadomstolen dom i målet A.A. mot Schweiz, ansökan nr. 32218/17. Målet handlar om en man från Afghanistan som konverterat från islam till kristendomen och sökt asyl i Schweiz. Myndigheterna i Schweiz trodde på att personen konverterat till kristendomen men beslutade att han skulle utvisas till Afghanistan. Europadomstolen finner i sin dom att det skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen om personen skulle utvisas till Afghanistan. Domstolen noterade att enligt många internationella rapporter om situationen i Afghanistan framgår det att afghaner som har konverterat till kristendomen [...]

By |november 19th, 2019|Migrationsrätt|

Kvinna från Somalia behöver inte styrka sin identitet för att bli svensk medborgare

Migrationsöverdomstolen har nyligen meddelat ett avgörande i vilket dispens gavs från kravet på styrkt identitet för att kunna bli svensk medborgare. Det var en kvinna från Somalia som ansökt om svenskt medborgarskap. Huvudregeln är att identiteten ska vara styrkt för att en person ska kunna bli svensk medborgare. Enligt praxis innefattar identiteten personens namn, födelsedatum och medborgarskap. Det finns möjlighet att få dispens från att behöva styrka sin identitet för att bli medborgare och det är om personen har haft hemvist i Sverige i minst åtta år och har gjort [...]

By |november 12th, 2019|Migrationsrätt|

Förlängt arbetstillstånd beviljades trots brister – på grund av särskilda skäl

Migrationsöverdomstolen har i ett nytt avgörande uttalat att det vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd alternativt förlängning av ett tidsbegränsat tillstånd förelåg särskilda skäl för att bevilja ett nytt tidsbegränsat tillstånd. Mannen i fråga hade beviljats ett uppehållstillstånd på grund av arbete mellan den maj 2012 – maj 2013 samt under den sammanlagda perioden november 2013 – augusti 2017. Arbetsgivaren hade dock varit nödgad att skjuta på starten av det projekt den sökande skulle arbeta i. På grund av detta utnyttjade sökande inte sitt första arbetstillstånd varför Migrationsverket inte ansåg [...]

By |oktober 25th, 2019|Migrationsrätt|

Bebis omhändertagen samma dag som han föddes

Kammarrätten har i ett avgörande fastställt att en bebis ska omhändertas enligt LVU. En stadsdelsnämnd hade tidigare beslutat att omedelbart omhänderta bebisen samma dag som han föddes. Kammarrätten bedömer att bebisens storasyskon har utsatts för ett omfattande uppfostringsvåld av åtminstone sin mamma och att de har bevittnat våld och konflikter mellan sina föräldrar. Dessa omständigheter innebär enligt kammarrätten att även bebisen riskerar att utsättas för detta. Pappan uppgav till kammarrätten att han tar avstånd från uppfostringsvåld. Kammarrätten bedömer att även om pappans inställning i denna fråga är genuin har han [...]

By |oktober 22nd, 2019|Migrationsrätt|

Nytt avgörande från Migrationsöverdomstolen: bristande semesterförmåner inte hinder mot permanent uppehållstillstånd

En person ansökte om permanent uppehållstillstånd efter att ha haft tillfälliga uppehållstillstånd på grund av arbete i sammanlagt fyra år. När Migrationsverket ska bedöma en sådan ansökan tittar Migrationsverket på perioden personen har haft uppehållstillstånd och kontrollerar att kraven har varit uppfyllda under denna period. Migrationsverket och migrationsdomstolen avslog ansökan i detta fall på grund av att personen inte fått semesterlön i samband med sin ledighet och att det var oklart hur många semesterdagar han tagit ut. Personen har istället för att få semesterlön i samband med sin ledighet fått [...]

By |oktober 8th, 2019|Migrationsrätt|