Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+02:00

Ideologisk övertygelse och livsåskådning har betydelse för beslut om LVU enligt Kammarrätt

Tre barn har blivit omhändertagna enligt 1 och 2 §§ LVU då det är visat att det förekommer psykiskt och fysiskt våld i deras hem. Händelserna som ligger till grund för beslutet är bland annat en videofilm var pappan i hemmet blir misshandlad och händelsen bevittnas av pojken som gråter och är rädd. Pojken uppmanas i filmen att hjälpa sin far så att fadern inte dödas. Pojken påstås även ha kommit till skolan med blåmärken på armarna.  Vårdnadshavarna har dock uppgett att blåmärkena har uppkommit genom att klasskompisar slagit honom. [...]

By |augusti 19th, 2019|Tvångsvård|

Överklaganden behöver postas tre arbetsdagar före sista dag för överklagande

Högsta domstolen har meddelat ett beslut i ett ärende där en person skickat in ett överklagande via post till tingsrätten. Överklagandet postades söndagen den 21 januari 2018 och kom fram till tingsrätten onsdagen den 24 januari 2018. Sista dagen att överklaga var tisdagen 23 januari 2018. Därför avvisade tingsrätten överklagandet som för sent inkommet. Personen som överklagat ansökte vid hovrätten om återställande om försutten tid. Om ett överklagande har kommit in för sent får tiden återställas efter en sådan ansökan om personen har laga förfall. Laga förfall föreligger om någon [...]

By |juni 26th, 2019|Brottmål, Migrationsrätt, Tvistemål|

Familjeåterförening möjligt även vid tillfälliga uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen har i ett mål funnit att en man från Syrien som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige har välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd. Därmed kan han vara anknytningsperson när hans fru och barn ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till honom. I målet beviljades mannens fru och barn tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd respektive uppehållstillstånd på grund av anknytningen till honom. Mannen sökte asyl i Sverige den 2 oktober 2015. Han beviljades ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Han ansökte om, och beviljades, ett förlängt tidsbegränsat tillstånd [...]

By |juni 18th, 2019|Migrationsrätt|

Principen om non-refoulements starka ställning

EU-domstolen har meddelat en dom som handlar om ifall en person kan nekas flyktingstatus om personen utgör ett säkerhets- eller samhällshot i landet den söker asyl. Domen behandlar olika EU-rättsliga regleringar beträffande flyktingars rättigheter. Dels behandlas Genèvekonventionen, dels behandlas direktiv Europaparlamentet och rådets direktiv om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (nedan direktivet). I Genèvekonventionen framgår att stater inte [...]

By |juni 4th, 2019|Migrationsrätt|

Pressmeddelande: UD ljuger för att dölja hur illa Sverige behandlat Sara inför Europadomstolen

Läs advokat Emilie Hillerts uttalanden i pressmeddelandet, se länken nedan. https://www.mynewsdesk.com/se/mediehuset-fanzingo/pressreleases/ud-ljuger-foer-att-doelja-hur-illa-sverige-behandlat-sara-infoer-europadomstolen-2879168?fbclid=IwAR2DGmoZIndDTd0068-YMYV9qZhnnrWO_oNU-_Rgp35Rzp_P90L4iFFA7VI

By |maj 27th, 2019|Migrationsrätt, Process Advokatbyrå|

Migrationsöverdomstolen: inte alltid krav på giltig ursäkt för att en ny prövning ska beviljas

Migrationsdomstolen har meddelat en dom gällande giltig ursäkt i ett ärende om ansökan om verkställighetshinder. Efter en person har ansökt om asyl och fått avslag på sin ansökan i alla instanser och därmed har ett utvisningsbeslut kan en ansökan om verkställighetshinder göras om det har uppstått nya omständigheter i ärendet. I Utlänningslagen finns det ett förbud mot att utvisa en person bland annat om det finns skälig anledning att anta att pojken löper risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling [...]

By |maj 27th, 2019|Migrationsrätt|