Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+02:00

Bebis omhändertagen samma dag som han föddes

Kammarrätten har i ett avgörande fastställt att en bebis ska omhändertas enligt LVU. En stadsdelsnämnd hade tidigare beslutat att omedelbart omhänderta bebisen samma dag som han föddes. Kammarrätten bedömer att bebisens storasyskon har utsatts för ett omfattande uppfostringsvåld av åtminstone sin mamma och att de har bevittnat våld och konflikter mellan sina föräldrar. Dessa omständigheter innebär enligt kammarrätten att även bebisen riskerar att utsättas för detta. Pappan uppgav till kammarrätten att han tar avstånd från uppfostringsvåld. Kammarrätten bedömer att även om pappans inställning i denna fråga är genuin har han [...]

By |oktober 22nd, 2019|Migrationsrätt|

Nytt avgörande från Migrationsöverdomstolen: bristande semesterförmåner inte hinder mot permanent uppehållstillstånd

En person ansökte om permanent uppehållstillstånd efter att ha haft tillfälliga uppehållstillstånd på grund av arbete i sammanlagt fyra år. När Migrationsverket ska bedöma en sådan ansökan tittar Migrationsverket på perioden personen har haft uppehållstillstånd och kontrollerar att kraven har varit uppfyllda under denna period. Migrationsverket och migrationsdomstolen avslog ansökan i detta fall på grund av att personen inte fått semesterlön i samband med sin ledighet och att det var oklart hur många semesterdagar han tagit ut. Personen har istället för att få semesterlön i samband med sin ledighet fått [...]

By |oktober 8th, 2019|Migrationsrätt|

Nytt avgörande från Migrationsöverdomstolen: Vikariat och medlemskap i a-kassa tillräckligt för att försörjningskravet ska vara uppfyllt

En person ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin partner. Partnern måste uppfylla försörjningskravet för att uppehållstillstånd kan beviljas. I detta fall hade partnern en bostad av tillräcklig storlek och standard och uppfyllde därför den delen av försörjningskravet. Migrationsverket och migrationsdomstolen fann dock att försörjningskravet avseende inkomst inte var uppfyllt. Denna fråga tog Migrationsöverdomstolen upp till prövning. Partnern hade haft tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare sedan juni 2016. Han har fått en ny tidsbegränsad anställning och är dessutom med i a-kassan. Om han skulle bli arbetslös skulle han [...]

By |oktober 1st, 2019|Migrationsrätt|

Process Advokatbyrå erbjuder gratis rådgivning till barn

Process Advokatbyrå har i oktober månad nöjet att kunna erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning till barn* som har avslutade migrationsärenden utan lyckat resultat. Det gäller alla barn, oavsett om man varit ensamkommande eller kommit med sina vårdnadshavare. Barnen är välkomna att med förälder eller i annat vuxet sällskap boka ett möte för juridisk rådgivning utan kostnad. De får komma till vårt kontor för att gå igenom sitt ärende tillsammans med en jurist. De får ta med de handlingar de har sedan tidigare i ärendet och berätta lite mer om bakgrunden i [...]

By |september 30th, 2019|Migrationsrätt|

HD-avgörande angående överklaganden per e-mail och tidsfrister

Sista dagen för att överklaga en dom från hovrätten var 5 mars 2019. Personen överklagade per e-post. Överklagandet inkom den 7 mars 2019. Personen ansökte om återställande av försutten tid och angav att han genom sin försvarare redan den 3 mars 2019 skickade överklagandet per e-post till hovrätten och att det måste bero på tekniska problem att det tog så lång tid för handlingen att komma fram. Till stöd för detta gav personen in en kopia på överklagandet som är daterat den 3 mars, en skärmdump som visade att det [...]

By |september 24th, 2019|Migrationsrätt|

JO kritisk mot Migrationsverket för att ha dröjt med tillsättande av offentligt biträde för personer i förvar

I en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) framfördes klagomål mot Migrationsverket av en person som varit ombud för tre personer som suttit i förvar. Klagomålet bestod i att Migrationsverket inte respekterar rätten till offentligt biträde i ärenden om förvar. Ombudet anförde att personer hålls i förvar längre perioder utan tillgång till offentligt biträde med motiveringen att de gett in en asylansökan som är uppenbart ogrundad eller att de snart kommer att avlägsnas från Sverige. I de tre ärenden som nämndes i klagomålet hade personerna suttit i förvar mellan 14 till 20 [...]

By |september 18th, 2019|Migrationsrätt|