Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+02:00

Familjeåterförening möjligt även vid tillfälliga uppehållstillstånd

Migrationsöverdomstolen har i ett mål funnit att en man från Syrien som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige har välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd. Därmed kan han vara anknytningsperson när hans fru och barn ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till honom. I målet beviljades mannens fru och barn tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd respektive uppehållstillstånd på grund av anknytningen till honom. Mannen sökte asyl i Sverige den 2 oktober 2015. Han beviljades ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Han ansökte om, och beviljades, ett förlängt tidsbegränsat tillstånd [...]

By |juni 18th, 2019|Migrationsrätt|

Principen om non-refoulements starka ställning

EU-domstolen har meddelat en dom som handlar om ifall en person kan nekas flyktingstatus om personen utgör ett säkerhets- eller samhällshot i landet den söker asyl. Domen behandlar olika EU-rättsliga regleringar beträffande flyktingars rättigheter. Dels behandlas Genèvekonventionen, dels behandlas direktiv Europaparlamentet och rådets direktiv om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (nedan direktivet). I Genèvekonventionen framgår att stater inte [...]

By |juni 4th, 2019|Migrationsrätt|

Pressmeddelande: UD ljuger för att dölja hur illa Sverige behandlat Sara inför Europadomstolen

Läs advokat Emilie Hillerts uttalanden i pressmeddelandet, se länken nedan. https://www.mynewsdesk.com/se/mediehuset-fanzingo/pressreleases/ud-ljuger-foer-att-doelja-hur-illa-sverige-behandlat-sara-infoer-europadomstolen-2879168?fbclid=IwAR2DGmoZIndDTd0068-YMYV9qZhnnrWO_oNU-_Rgp35Rzp_P90L4iFFA7VI

By |maj 27th, 2019|Migrationsrätt, Process Advokatbyrå|

Migrationsöverdomstolen: inte alltid krav på giltig ursäkt för att en ny prövning ska beviljas

Migrationsdomstolen har meddelat en dom gällande giltig ursäkt i ett ärende om ansökan om verkställighetshinder. Efter en person har ansökt om asyl och fått avslag på sin ansökan i alla instanser och därmed har ett utvisningsbeslut kan en ansökan om verkställighetshinder göras om det har uppstått nya omständigheter i ärendet. I Utlänningslagen finns det ett förbud mot att utvisa en person bland annat om det finns skälig anledning att anta att pojken löper risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling [...]

By |maj 27th, 2019|Migrationsrätt|

Emilie Hillert skriver på DN debatt: Hög tid för Sverige att ta hoten om ateister på allvar

Sverige utvisar medvetet ateister, som trots de svåra och höga beviskraven lyckats styrka sin uppfattning om religion, till länder i vilka det ostridigt är förenat med dödsfara att lämna islam. De skickas rakt in i den överhängande risken för att stenas, köras över, och brännas till döds. Detta måste få ett slut. Det är hög tid för Migrationsöverdomstolen att sätta ner foten, skriver 11 jurister, forskare, författare och företrädare för Humanisterna. Advokat Emilie Hillert är en av medförfattarna. Läs hela artikeln på DN. https://www.dn.se/debatt/hog-tid-for-sverige-att-ta-hoten-mot-ateister-pa-allvar/

By |maj 4th, 2019|Migrationsrätt|

Nytt rättsligt ställningstagande om övriga anställningsvillkor

I Utlänningslagen uppställs villkor för att en utlänning ska få arbetstillstånd. Enligt 6 kap. 2 § Utlänningslagen uppställs bland annat kravet att lön, försäkringar och övriga anställningsvillkor inte får vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Migrationsverket har i ett rättsligt ställningstagande nu specificerat vad ”övriga anställningsvillkor” enligt denna bestämmelse innebär. Lön och försäkringar som anges i bestämmelsen är också anställningsvillkor som har valts att anges uttryckligen i lagtexten. Sammanfattningsvis säger Migrationsverket i sitt rättsliga ställningstagande att övriga anställningsvillkor avser samtliga [...]

By |april 23rd, 2019|Migrationsrätt|