Loading...
Processnytt2022-11-25T14:54:08+01:00

Emilie Hillerts krönika publicerad på Magasinet Para§raf: Till alla er som tror att asylprocessen är rättssäker

Sommaren håller just på att övergå i höst när jag för första gången blir kontaktad. Han säger att migrationsdomstolen ska ge honom en ny advokat och undrar om jag kan åta mig hans asylärende. Det hela låter lite märkligt, men jag svarar att det går bra, och att jag kommer kontakta honom när det är klart. Det går snabbare än förväntat för redan nästa dag ringer migrationsdomstolen och undrar om jag kan åta mig uppdraget. Informationen som lämnas är väldigt begränsad, som den oftast är innan domstolen formellt fattat beslut, men [...]

By |september 4th, 2020|Migrationsrätt, Process Advokatbyrå|

Migrationsdomstolen måste pröva målet även om den enskilde har lämnat Sverige

En person ansökte om asyl i Sverige och fick avslag av Migrationsverket. Det fattades även ett beslut om utvisning av personen. Personen överklagade till migrationsdomstolen, men valde senare att lämna Sverige. Han åkte istället till Tyskland och sökte asyl. Migrationsdomstolen avskrev målet. Domstolen var av uppfattningen att utvisningsbeslutet hade verkställts när personen lämnade Sverige. Domstolen ansåg att han därmed återkallat sin ansökan om asyl i Sverige, och sitt överklagande till domstolen. Målet överklagades till Migrationsöverdomstolen som inte ansåg att detta var en korrekt handläggning. Migrationsöverdomstolen ansåg inte att målet skulle [...]

By |maj 26th, 2020|Migrationsrätt|

Inhibition i migrationsdomstolen i mål om gymnasiestudier

Migrationsöverdomstolen har i avgörandet MIG 2020:7, daterat 2020-04-07 i mål UM 914-20, fastställt att migrationsdomstolen ska pröva yrkanden om inhibition i ärenden om förlängt uppehållstillstånd för studier enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s.k. tillfälliga lagen). Sökanden i målet hade haft uppehållstillstånd för gymnasiestudier, enligt 16 f § tillfälliga lagen för studier på gymnasial nivå. Han ansökte om förlängning av uppehållstillståndet. Bestämmelserna om förlängning finns i 16 d och 16 h §§ tillfälliga lagen. Migrationsverket avslog hans ansökan. Sökanden överklagade till migrationsdomstolen och [...]

By |maj 19th, 2020|Migrationsrätt|

Ytterligare begränsningar i möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete efter avslutat asylärende

Vi har i ett tidigare inlägg från den 20 april 2020 skrivit om hur Migrationsöverdomstolen begränsat möjligheterna till att bevilja uppehållstillstånd på grund av arbete efter avslutat asylärende (även kallat spårbyte). Nu har Migrationsöverdomstolen den 29 april 2020 meddelat en till dom, i mål MIG 2020:8, som medför ytterligare begränsningar till denna möjlighet. Den här gången gällde det en person som hade sökt asyl i Sverige i augusti 2015. Migrationsverket beslutade i oktober 2016 att avslå asylansökan och utvisa personen. Utvisningsbeslutet fick laga kraft, d.v.s. blev definitivt, den 7 april [...]

By |maj 15th, 2020|Migrationsrätt|

Vilka överväganden som ska göras vid bestämmande av längden på ett återreseförbud

Migrationsverket har nyligen meddelat riktlinjer om vilka överväganden som ska göras inför att längden på ett återreseförbud ska bestämmas. Ett återreseförbud utgör ett särskilt beslut som Migrationsverket bland annat kan meddela i samband med ett beslut om utvisning. Ett beslut om återreseförbud innebär att en person inte tillåts att återvända till Sverige och övriga Schengenområdet under den angivna tiden. Tidsfristen för återreseförbudet gäller antingen från tidpunkten då personen lämnat Schengen eller dagen då beslutet om återreseförbud blev definitivt (alltså inte längre går att överklaga). I sitt rättsliga ställningstagande skriver Migrationsverket [...]

By |maj 7th, 2020|Migrationsrätt|

Begränsade möjligheter att beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete efter ett avslutat asylärende

Migrationsöverdomstolen meddelade dom den 24 mars 2020 i mål nr UM 9904-19. Målet avsåg en man som haft arbetstillstånd i sammanlagt fyra år i Sverige. Han ansökte om förlängning av sitt uppehållstillstånd men hans ansökan avslogs. Därefter ansökte mannen om asyl och även den ansökan avslogs. Då ansökte mannen uppehållstillstånd på grund av arbete inifrån Sverige som före detta asylsökande. Det är denna sista ansökan som prövas i Migrationsöverdomstolens dom. Huvudregeln för uppehållstillstånd på grund av arbete är att ett sådant tillstånd ska sökas och beviljas innan personen reser in [...]

By |april 20th, 2020|Migrationsrätt|
Till toppen