Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+02:00

Process Advokatbyrå erbjuder gratis rådgivning till barn

Process Advokatbyrå har i oktober månad nöjet att kunna erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning till barn* som har avslutade migrationsärenden utan lyckat resultat. Det gäller alla barn, oavsett om man varit ensamkommande eller kommit med sina vårdnadshavare. Barnen är välkomna att med förälder eller i annat vuxet sällskap boka ett möte för juridisk rådgivning utan kostnad. De får komma till vårt kontor för att gå igenom sitt ärende tillsammans med en jurist. De får ta med de handlingar de har sedan tidigare i ärendet och berätta lite mer om bakgrunden i [...]

By |september 30th, 2019|Migrationsrätt|

HD-avgörande angående överklaganden per e-mail och tidsfrister

Sista dagen för att överklaga en dom från hovrätten var 5 mars 2019. Personen överklagade per e-post. Överklagandet inkom den 7 mars 2019. Personen ansökte om återställande av försutten tid och angav att han genom sin försvarare redan den 3 mars 2019 skickade överklagandet per e-post till hovrätten och att det måste bero på tekniska problem att det tog så lång tid för handlingen att komma fram. Till stöd för detta gav personen in en kopia på överklagandet som är daterat den 3 mars, en skärmdump som visade att det [...]

By |september 24th, 2019|Migrationsrätt|

JO kritisk mot Migrationsverket för att ha dröjt med tillsättande av offentligt biträde för personer i förvar

I en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) framfördes klagomål mot Migrationsverket av en person som varit ombud för tre personer som suttit i förvar. Klagomålet bestod i att Migrationsverket inte respekterar rätten till offentligt biträde i ärenden om förvar. Ombudet anförde att personer hålls i förvar längre perioder utan tillgång till offentligt biträde med motiveringen att de gett in en asylansökan som är uppenbart ogrundad eller att de snart kommer att avlägsnas från Sverige. I de tre ärenden som nämndes i klagomålet hade personerna suttit i förvar mellan 14 till 20 [...]

By |september 18th, 2019|Migrationsrätt|

Syrien – Migrationsverkets nya bedömning

Nyligen har Migrationsverket kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande angående Syrien. Tyvärr kan det rättsliga ställningstagandet få negativa konsekvenser för asylsökande från Syrien. Detta är såklart beklagligt med tanke på den allvarliga situationen i Syrien. Nedan följer viktig information från det rättsliga ställningstagandet som heter Rättsligt ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien - SR 23/2019 (2019-08-29, Lifos 43501). Tidigare har Migrationsverket bedömt att alla och envar i Syrien riskerar att drabbas av urskillningslöst våld på grund av den väpnade konflikten. Därför har det förelegat en presumtion för [...]

By |september 10th, 2019|Migrationsrätt|

Dags att ansöka om förlängning av uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier

Personer som har fått tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier kan ansöka om förlängning om studierna inte har hunnit avslutas. Det går bara att få ett förlängt uppehållstillstånd under vissa förutsättningar. Ansökan om förlängning måste göras innan det nuvarande uppehållstillståndet slutar att gälla. Det är alltså väldigt viktigt att göra ansökan i rätt tid. Det är även viktigt att göra en fullständig ansökan. Det bästa är att utöver den blankett som Migrationsverket hänvisar till och de bilagor som preciseras, inge alla de dokument som kan styrka de omständigheter som Migrationsverket [...]

By |september 5th, 2019|Migrationsrätt, Process Advokatbyrå|

Knapphändiga domskäl och nekad muntlig förhandling grund för återförvisning

Migrationsöverdomstolen har undanröjt migrationsdomstolens dom i ett mål och återförvisat målet till migrationsdomstolen. Grunden var att allvarliga brister i migrationsdomstolens handläggning innefattande knapphändiga domskäl och nekad muntlig förhandling. Målet handlar om en person som först beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. När personen ansökte om förlängning beslutade Migrationsverket att avslå ansökan om flyktingstatusförklaring, återkalla hans alternativa skyddsstatusförklaring och beslutade att personen skulle utvisas. Migrationsverket ansåg att det fanns synnerlig anledning att anta att han gjort sig skyldig till ett grovt brott vilket gör att han utesluts från rätten att få [...]

By |september 3rd, 2019|Migrationsrätt|