Loading...
Processnytt2022-11-25T14:54:08+01:00

Lars Hurtigs debattartikel publicerad på Magasinet Para§raf: Kriminalvården struntar i häkteslagens portalbestämmelser

Jag är försvarare i ett mål där bland annat ett tiotal personer i åldrarna 18-20 år är misstänkta för grovt narkotikabrott. Majoriteten av dem är häktade sedan i februari detta år. De har alltså suttit inspärrade i cirka åtta månader. Ett frihetsberövande är alltid mycket påfrestande, varför det också stadgas i Häkteslagen 1 kap 4§ Varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med frihetsberövandet. I följande paragraf anges Verkställigheten ska utformas så att negativa följder av frihetsberövandet motverkas. I den [...]

By |oktober 26th, 2020|Brottmål|

Migrationsverkets nya tolkning av försörjningskravet är både till fördel och nackdel för de sökande

I ärenden som gäller uppehållstillstånd på grund av anknytning måste personen i Sverige (anknytningspersonen) i regel uppfylla ett försörjningskrav för att personen/personerna som ansöker om uppehållstillstånd (sökande) ska beviljas uppehållstillstånd. Det finns en del undantag som jag återkommer till i slutet av. Försörjningskravet innebär att anknytningspersonen ska ha en arbetsrelaterad inkomst eller ett kapital som gör att anknytningspersonen varje månad har ett visst bestämt normalbelopp kvar efter att bostadskostnaden är betald. Det uppställs också ett krav på att anknytningspersonen ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard. Försörjningskravet regleras [...]

By |september 15th, 2020|Migrationsrätt|

Emilie Hillerts krönika publicerad på Magasinet Para§raf: Till alla er som tror att asylprocessen är rättssäker

Sommaren håller just på att övergå i höst när jag för första gången blir kontaktad. Han säger att migrationsdomstolen ska ge honom en ny advokat och undrar om jag kan åta mig hans asylärende. Det hela låter lite märkligt, men jag svarar att det går bra, och att jag kommer kontakta honom när det är klart. Det går snabbare än förväntat för redan nästa dag ringer migrationsdomstolen och undrar om jag kan åta mig uppdraget. Informationen som lämnas är väldigt begränsad, som den oftast är innan domstolen formellt fattat beslut, men [...]

By |september 4th, 2020|Migrationsrätt, Process Advokatbyrå|

Migrationsdomstolen måste pröva målet även om den enskilde har lämnat Sverige

En person ansökte om asyl i Sverige och fick avslag av Migrationsverket. Det fattades även ett beslut om utvisning av personen. Personen överklagade till migrationsdomstolen, men valde senare att lämna Sverige. Han åkte istället till Tyskland och sökte asyl. Migrationsdomstolen avskrev målet. Domstolen var av uppfattningen att utvisningsbeslutet hade verkställts när personen lämnade Sverige. Domstolen ansåg att han därmed återkallat sin ansökan om asyl i Sverige, och sitt överklagande till domstolen. Målet överklagades till Migrationsöverdomstolen som inte ansåg att detta var en korrekt handläggning. Migrationsöverdomstolen ansåg inte att målet skulle [...]

By |maj 26th, 2020|Migrationsrätt|

Inhibition i migrationsdomstolen i mål om gymnasiestudier

Migrationsöverdomstolen har i avgörandet MIG 2020:7, daterat 2020-04-07 i mål UM 914-20, fastställt att migrationsdomstolen ska pröva yrkanden om inhibition i ärenden om förlängt uppehållstillstånd för studier enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s.k. tillfälliga lagen). Sökanden i målet hade haft uppehållstillstånd för gymnasiestudier, enligt 16 f § tillfälliga lagen för studier på gymnasial nivå. Han ansökte om förlängning av uppehållstillståndet. Bestämmelserna om förlängning finns i 16 d och 16 h §§ tillfälliga lagen. Migrationsverket avslog hans ansökan. Sökanden överklagade till migrationsdomstolen och [...]

By |maj 19th, 2020|Migrationsrätt|

Ytterligare begränsningar i möjligheten att beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete efter avslutat asylärende

Vi har i ett tidigare inlägg från den 20 april 2020 skrivit om hur Migrationsöverdomstolen begränsat möjligheterna till att bevilja uppehållstillstånd på grund av arbete efter avslutat asylärende (även kallat spårbyte). Nu har Migrationsöverdomstolen den 29 april 2020 meddelat en till dom, i mål MIG 2020:8, som medför ytterligare begränsningar till denna möjlighet. Den här gången gällde det en person som hade sökt asyl i Sverige i augusti 2015. Migrationsverket beslutade i oktober 2016 att avslå asylansökan och utvisa personen. Utvisningsbeslutet fick laga kraft, d.v.s. blev definitivt, den 7 april [...]

By |maj 15th, 2020|Migrationsrätt|
Till toppen