Migrationsöverdomstolen har i avgörandet MIG 2020:7, daterat 2020-04-07 i mål UM 914-20, fastställt att migrationsdomstolen ska pröva yrkanden om inhibition i ärenden om förlängt uppehållstillstånd för studier enligt lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s.k. tillfälliga lagen).

Sökanden i målet hade haft uppehållstillstånd för gymnasiestudier, enligt 16 f § tillfälliga lagen för studier på gymnasial nivå. Han ansökte om förlängning av uppehållstillståndet. Bestämmelserna om förlängning finns i 16 d och 16 h §§ tillfälliga lagen.

Migrationsverket avslog hans ansökan. Sökanden överklagade till migrationsdomstolen och framställde ett yrkande om inhibition, alltså att utvisningen av honom inte ska kunna verkställas under tiden målet handläggs. Migrationsdomstolen avslog yrkandet om inhibition med följande motivering. Enligt 16 j § tillfälliga lagen får migrationsdomstolen besluta om inhibition om ett beslut om uppehållstillstånd enligt 16 e § eller 16 f § samma lag har överklagats. Det var inte fråga om uppehållstillstånd enligt 16 e § eller 16 f § tillfälliga lagen och därför ansåg migrationsdomstolen att domstolen inte har möjlighet att besluta om inhibition.

Migrationsdomstolen menar alltså att eftersom det i målet var frågan om förlängning av uppehållstillstånd, vilket regleras i 16 d § och 16 h § tillfälliga lagen, kan domstolen inte bevilja inhibition eftersom det endast kan göras i ärenden om uppehållstillstånd enligt 16 e § eller 16 f §.

Sökanden överklagade till Migrationsöverdomstolen. Migrationsöverdomstolen håller inte med om migrationsdomstolens bedömning. Istället lyfter de fram bestämmelsen om möjligheten för en domstol att meddela inhibition enligt 28 § förvaltningsprocesslagen. Migrationsöverdomstolen finner att det inte finns något i förarbetena som tyder på att avsikten vid införandet av tillfälliga lagen var att utesluta möjligheten för en domstol att besluta om inhibition av ett verkställbart avvisnings- eller utvisningsbeslut i mål om förlängning av uppehållstillstånd för studier enligt andra bestämmelser i den tillfälliga lagen än de bestämmelser som anges i 16 j § tillfälliga lagen.

16 j § tillfälliga lagen hindrar därför inte en tillämpning av 28 § förvaltningsprocesslagen. Det innebär att vid överklagande av mål som gäller förlängning av uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier ska migrationsdomstolen ta ställning till yrkandet om inhibition.

 Utgången i målet är positivt. En annan bedömning skulle vara orimlig. Att konstruktionen av lagen har skapat denna skillnad för olika paragrafer är beklagligt, och sannolikt inte något som gjordes avsiktligt av lagstiftaren. Det är därför mycket positivt att rättsläget nu har klargjorts, och att Migrationsöverdomstolen har klargjort att inhibition kan meddelas även i ärenden som rör förlängning av uppehållstillstånd på grund av studier enligt 16 d och 16 h.