Brottmål

Brottmålsprocesserna är helt centrala inom Process Advokatbyrå. Våra medarbetare har gedigen erfarenhet av de olika rollerna inom brottmålsprocessen. En brottsutredning är ofta påfrestande för inblandade parter. För oss är det viktigt att visa ett stort engagemang för klientens sak oavsett ärendets karaktär eller omfattning. Vi tycker också att det är viktigt att vara aktiv även innan åtal väcks och att se till att klienten känner att hen får det stöd som behövs både under polisutredning och rättegång.

Försvararuppdrag

Den som är misstänkt för brott har rätt till en advokat och du har alltid rätt att själv välja vilken advokat du vill ha. Vid allvarligare brottsmisstankar har man rätt till en offentlig försvarare vilket innebär att advokaten betalas av staten. Det är förstås viktigt att du har förtroende för din försvarare. Är du missnöjd med den försvarare som domstolen har utsett åt dig kan du ha rätt att byta till en annan advokat.

Det är inte alltid nödvändigt att ha en advokat vid polisförhör. Men det du säger under förhöret och hur du säger det kommer att vara avgörande för den fortsatta utredningen. Polisen kan också ibland felaktigt påstå att man inte behöver någon advokat. Om du är misstänkt för ett allvarligt brott ska du därför alltid kontakta en advokat så fort du blir misstänkt. Om du inte beviljas en offentlig försvarare, eller inte får byta till den advokat du begär, har du alltid rätt att på egen bekostnad anlita en privat försvarare.

Våra advokater tar uppdrag både som offentlig och privat försvarare oavsett vilken typ av brott du är misstänkt för.

Målsägandebiträde

Om du har utsatts för ett allvarligt brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Du har också rätt att själv välja den advokat eller jurist som du vill ska biträda dig.

Ett målsägandebiträde fungerar som ett stöd under polisutredningen och företräder brottsoffret i frågor angående skadestånd m m under rättegången.

Vi har biträtt brottsoffer i stor omfattning och besitter mycket goda kunskaper om målsägandens situation i det rättsliga efterspelet efter ett brott.

Särskild företrädare för barn

Normalt företräds barn av sina vårdnadshavare. Om en vårdnadshavare är misstänkt för brott, eller om vårdnadshavarna av andra skäl inte är lämpliga att tillvarata barnets intressen, kan dock domstol förordna en särskild företrädare för barnet. Om en förälder blir misstänkt för brott mot sitt barn uppstår en känsliga frågor när det gäller ansvar, lojalitet och rättigheter. Endast den som på grund av sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskild lämplig för uppdraget får förordnas som särskild företrädare för barn.

Våra erfarna medarbetare anlitas ofta som särskild företrädare för barn. De fungerar då som stöd för barnet och tillvaratar dess rätt såväl under förundersökningen som i efterföljande rättegång. Våra jurister har goda kunskaper om barnets situation i dessa ärenden och arbetar alltid för barnets bästa.

Ekomål

Skatteverket och andra myndigheter lägger allt större resurser på att utreda misstankar om ekonomiska brott. Konkursförvaltarnas ökade skyldigheter att anmäla misstankar om bokföringsbrott eller andra oegentligheter till Ekobrottmyndigheten har också bidragit till att allt fler misstänks för brott i näringsverksamhet. Ekobrottsutredningar ställer till viss del andra krav på försvararen än andra brott. Det är därför viktigt att företrädas av en försvarare med särskild erfarenhet och kunskap om ekomål.

Ofta börjar en ekobrottutredning med frågor från skatteverket. Hur du agerar i skatteärendet kan få stor betydelse för den brottutredning som kan vänta runt hörnet. Allt oftare driver skatteverket också krav på personlig betalningsskyldighet för ett bolags skulder efter en konkurs. Skatteverkets beslut kan alltid överklagas till förvaltningsrätten och du har naturligtvis rätt att anlita ett ombud redan i skatteärendet.