Familjerätt

I samband med äktenskapsskillnad eller en separation uppkommer många frågor. Vårdnaden om barnen, boendet och umgänget är kanske de vanligaste och viktigaste. Vi hjälper till i mål om äktenskapsskillnad där dessa frågor behandlas. Vi hanterar även frågor om kvarsittanderätt och övertagande av bostad i samband med äktenskapsskillnad och bodelning.
Inom en familj kan också ekonomiska frågor uppstå, till exempel om äktenskapsförord, bodelningsavtal, arv och testamente. Vi kan hjälpa er att upprätta de handlingar er familj behöver.

Vårdnadstvister

Vårdnadstvister kan röra vårdnaden om ett barn, ett barns boende, eller reglering av umgänge med ett barn och handläggs ofta i domstol. Frågor om vårdnad, boende och umgänge kan avgöras antingen genom en överenskommelse mellan föräldrarna som godkänns av socialnämnden eller genom ett domstolsbeslut.

Huvudregeln är att vårdnaden om ett barn är gemensam. Endast i undantagsfall kan en förälder ges ensam vårdnad om ett barn. I princip krävs då att den andra föräldern bedöms olämplig som vårdnadshavare. Undantag kan också göras om konflikten mellan föräldrarna är så djupgående att de inte kan samarbeta, om den ena föräldern har utsatt den andra för ett brott, eller om den ena föräldern flyttar utomlands. Då vårdnadstvisterna i många avseenden skiljer sig från andra domstolsprocesser är det viktigt att man företräds av ett erfaret ombud som är väl insatt i praxis och lagstiftning på området

Verkställighetsmål

Om en förälder inte rättar sig efter ett domstolsbeslut om vårdnad, boende eller umgänge kan den andra föräldern ansöka om verkställighet av beslutet hos tingsrätten. Om det finns skäl kan ett beslut om verkställighet förenas med vite och i vissa fall polishämtning. I vissa fall kan ansökan om verkställighet avslås för att det har tillkommit nya omständigheter sedan domstolen meddelade sitt beslut. Ett beslut om verkställighet kan normalt erhållas inom några veckor från det att ansökan lämnats in.

Bodelningsfrågor

Vid en separation eller ett dödsfall skall oftast en bodelning göras. Hur en bodelning görs regleras i lag. Ibland kan det vara svårt att enas om alla frågor kring en bodelning. Då kan det vara bra att konsultera en jurist. Om man inte kommer överens kan man begära att en bodelningsförättare förordnas. Om någon av parterna inte är nöjd med bodelningsförrättarens beslut kan tvisten hamna i domstol. Kontakta oss så hjälper vi dig att lösa bodelningsfrågan på bästa sätt.

Våra erfarna medarbetare anlitas ofta som särskild företrädare för barn. De fungerar då som stöd för barnet och tillvaratar dess rätt såväl under förundersökningen som i efterföljande rättegång. Våra jurister har goda kunskaper om barnets situation i dessa ärenden och arbetar alltid för barnets bästa.

Arvsfrågor

Alla ställs vi förr eller senare inför frågor om hur ett arvskifte ska göras. Vilka är dödsbodelägare? Vad ska ingå i bouppteckningen, och till vilket värde? Kan ett testamente vara ogiltigt? Vilken rätt har särkullbarn eller en efterlevande maka? Kan man gardera sig genom äktenskapsförord och testamente? För många kan det vara skönt att slippa att själva sköta den rättsliga processen som alltid följer av ett dödsfall. Kontakta oss gärna angående detta.

God Man

Om ens anhöriga, på grund av sjukdom eller ålder, börjar få svårt att tillvarata sina egna intressen kan de få en god man förordnad. Det kan vara en familjemedlem men ibland måste en oberoende person utses. I fall där det inte anses tillräckligt med att den anhörige får en god man kan det också bli aktuellt att förordna en förvaltare för den anhörige. Den anhörige har då rätt till en god man som tillvaratar dennes rätt i frågan om huruvida en förvaltare bör utses. Våra jurister åtar sig uppdrag som god man både på begäran från anhöriga och enligt förordnande av domstol.