Offentligt biträde, LVU, LVM och LPT

I vissa särskilda fall kan de sociala myndigheterna med lagens hjälp ingripa i medborgarnas privatliv. Om ett barn far illa kan socialtjänsten besluta att omhänderta barnet, även mot föräldrarnas vilja. Tvångsomhändertagande kan också ske på grund av att myndigheterna uppfattar det som att någon, på grund av missbruk, eller psykisk ohälsa, inte kan ta vara på sig själv. Ett beslut om tvångsomhändertagande skall alltid prövas av domstol som fastställer eller undanröjer beslutet. Vid den prövningen har man alltid rätt till ett offentligt biträde.