Tvistemål

Om man inte kommer överens i civilrättsliga frågor är ofta det enda alternativet att ansöka om stämning i tingsrätten. Man kanske har ingått ett avtal som man i efterhand tolkar på olika sätt. Ibland händer saker efter att ett avtal ingåtts som påverkar avtalsförhållandet. Ofta är det svårt att företräda sig själv i domstol, även om man är väl påläst på det tvisten handlar om. Då kan det vara klokt att anlita ett ombud. Även om tvistemål kan handla om vitt skilda sakfrågor så har domstolsprocessen i sig många likheter. Det är därför viktigt att ditt ombud har stor processvana.

Avtalstvister

Många hamnar någon gång i en tvist om ett ingånget avtal. Det kan vara i arbetslivet eller i privatlivet och vara mer eller mindre viktigt. Man kanske inte får tillbaka pengar man lånat ut, blir utsatt för ett oberättigat anspråk, eller blir osams med sin kompanjon. Kanske hade tvisten kunnat undvikas om man varit tydligare från början. Vi hjälper dig att upprätta avtal för att undvika framtida tvister. Om tvisten redan är ett faktum hjälper vid dig att göra en bedömning av dina möjligheter, samt hjälper dig att lösa tvisten både i och utanför domstol.

Skadeståndstvister

Skadeståndsskyldighet kan uppstå i olika situationer och skadan kan vara fysisk, ekonomisk eller ideell. Generellt kan sägas att man har rätt till skadestånd om man har tillfogats skada genom annans vållande. Skadeståndsskyldighet kan uppstå bland annat om skadan har orsakats genom ett lagbrott, avtalsbrott eller ett olycksfall. Oavsett om du utsätts för ett skadeståndskrav eller själv har ett anspråk mot någon annan kan vi erbjuda dig bästa möjliga hjälp.

Fastighetstvister

Köp eller försäljning av en fastighet är för många den största affären i livet. Inte sällan uppstår tyvärr tvist om vem som skall svara för fel som upptäcks efter köpet. Köparen har en långtgående undersökningsplikt, men om felet varit dolt kan säljaren vara ansvarig. Ibland gör mäklaren eller besiktningsmannen fel och kan vara ersättningsskyldig. Vi har mångårig erfarenhet av tvister rörande fel i fastighet, ur såväl köparens som säljarens perspektiv.

Försäkringsrätt

Försäkringar blir en allt vanligare inslag i vår vardag. Försäkringsbolagen blir fler och erbjuder nya typer av produkter. Våra jurister biträder både försäkringsbolag och försäkringstagare om det blir tvist om vad en försäkring omfattar. Kontakta oss om ni inte kommer överens så gör vi en bedömning av dina förutsättningar att få rätt.