Loading...
Processnytt2017-05-08T18:00:10+00:00

Inte brottsligt av asylsökande att åberopa ofullständig resehandling

En person ansökte om asyl och gav i samband därmed in ett resedokument för statslösa från Egypten. Resedokumentet hade innan det ingavs och således åberopades ändrats på så sätt att en sida hade avlägsnats, vilket den asylsökande kände till. Frågan i målet var huruvida detta utgjorde brukande av falsk urkund. Tingsrätten fann att så var fallet. Hovrätten gjorde emellertid en annan bedömning och personen frikändes. I hovrätten åberopade den tilltalade protokollet från Migrationsverkets asylutredning av vilket det framgick att Migrationsverkets utredare reagerat över resedokumentets skick och utseende, att utredaren aldrig [...]

By |augusti 15th, 2018|Migrationsrätt|

Migrationsöverdomstolen har återigen slagit fast att samtliga grunder för ansökan om uppehållstillstånd ska prövas samtidigt

Migrationsöverdomstolen har i ett nyligen meddelat avgörande återigen slagit fast att samtliga grunder för en ansökan om uppehållstillstånd ska prövas samtidigt i en och samma process. Målet handlade om en man som sökt asyl i Sverige. Migrationsverket avslog hans ansökan om uppehållstillstånd m.m. och beslutade om att han skulle utvisas. Beslutet överklagades till migrationsdomstolen. Mannen åberopade skyddsskäl och synnerligen ömmande omständigheter. Mannen yrkade även att han skulle beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin svenska sambo. Mannen framställde även ett alternativyrkande om att målet skulle återförvisas till Migrationsverket för [...]

By |augusti 14th, 2018|Migrationsrätt|

God man för ensamkommande barn har rätt att bestämma i fråga om barnets boendeplacering

Kammarrätten i Göteborg har slagit fast att den gode mannen har de befogenheter som i allmänhet tillkommer en vårdnadshavare. Hen har alltså rätt och skyldigheter att bestämma i frågor som rör det ensamkommande barnets personliga angelägenheter. I detta innefattas bland annat barnets placering på boende. I de fall då Socialnämnden och den gode mannen har olika uppfattning om i vilket boende barnet ska vara placerat är det således den gode mannen som bestämmer. Det aktuella framgår av Kammarrättens i Göteborg uttalanden i målet med nummer 1925 06, beslut daterat 2006-03-28. [...]

By |augusti 13th, 2018|Migrationsrätt|

Migrationsverket hade inte rätt att överklaga migrationsdomstolens dom

Migrationsöverdomstolen fann i målet MIG 2018:10 att Migrationsverket inte hade rätt att överklaga migrationsdomstolens dom, varför överklagandet avvisades. Målet handlade om en barnfamilj som tidigare haft uppehållstillstånd för tiden december 2014 till december 2015 på grund av särskilt ömmande omständigheter. De ansökte i juni 2016 om asyl. Migrationsverket avslog familjens ansökningar om uppehållstillstånd och beslutade att avvisa spädbarnet i familjen och utvisa övriga familjemedlemmar. Samtliga beslut överklagades till domstolen. I domstolen vidhöll Migrationsverket sin inställning. Migrationsdomstolen beslutade trots det att bevilja familjen uppehållstillstånd. Tillståndets längd bestämdes till två år. Migrationsverket [...]

By |augusti 8th, 2018|Process Advokatbyrå|

Nytt avgörande från EU-domstolen tvingar Migrationsverket att ändra sin rättstillämpning

EU-domstolen har i ett nytt avgörande klargjort att personer som enligt Migrationsverket inte har tillräckliga skyddsskäl inte kan avvisas med omedelbar verkställighet. Istället krävs ett lagakraftvunnet beslut innan avvisningen kan genomföras. Det bidrar till mer rättssäkerhet för de enskilda. Målet i EU-domstolen rörde en serbisk man som 2017 ansökte om asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ansåg att de asylskäl som mannen uppgav var uppenbart ogrundade, eftersom det, även enligt mannens egna uppgifter, fanns myndighetsskydd att tillgå i Serbien. Migrationsverket beslutade därför att mannens ansökan skulle avslås och att han [...]

By |augusti 7th, 2018|Process Advokatbyrå|

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Emilie Hillerts huvudman har beviljats prövningstillstånd i Högsta domstolen. Klienten blev i tingsrätten dömd för rån av normalgraden. Efter överklagan rubricerade hovrätten det som grovt rån. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågorna om rubricering och påföljd. ”Det är såklart mycket glädjande för min huvudman att Högsta domstolen har valt att meddela prövningstillstånd” säger Emilie Hillert. Hon fortsätter; ”Det är även ur ett juridiskt perspektiv mycket positivt då det ofta är svårt med gränsdragningen mellan de två brotten. Det såg man extra tydligt i just det här målet då även [...]

By |juli 16th, 2018|Process Advokatbyrå|