Denna text är en uppdaterad version av texten vi har publicerat tidigare angående detta. I denna text har vi förtydligat vissa delar utifrån frågor vi har fått, och ny information från Migrationsverket, så läs gärna texten igen även om du har läst den förut. Texten är författad utifrån vad som är känt dagens datum, den 19 oktober 2023.

Det är beslutat att det höjda kravet på försörjning vid arbetstillstånd kommer att börja gälla den 1 november 2023. Kravet är att lönen ska vara minst 80 % av medianlönen i Sverige, vilket i nuläget innebär lönen ska vara minst 27 360 kronor/månad före skatt. Kravet på den lägsta lönen kommer senare att förändras i takt med att medianlönen i Sverige förändras. Det kommer alltid vara 80 % av medianlönen. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om det.

Om en person har fått ett avslagsbeslut innan 1 november 2023 och överklagar det, så kommer dock de gamla reglerna tillämpas vid handläggningen i domstolarna.

Förutom detta finns det ingen information i förarbetena beträffande om reglerna ska tillämpas retroaktivt. Migrationsverket har vid olika tidpunkter lämnat olika information om vad som gäller. De har tidigare skrivit att om en person redan har haft uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete så behöver lönen inte ha varit över 27 360 kronor under den tidigare tillståndsperioden, utan lönen behöver bara vara över 27 360 kronor framåt i tiden från 1 november 2023. De har senare ändrat till att lönen inte behöver vara 27 360 kronor så länge ett tidigare arbetstillstånd gäller, utan endast från och med att det går ut. Ingen av dessa tolkningar har stöd i förarbeten varför det råder oklarhet vad som egentligen gäller, och hur Migrationsverket kommer att tillämpa reglerna i praktiken återstår att se. Detta skulle även framöver kunna ändras, exempelvis om det kommer praxis från Migrationsöverdomstolen som säger att reglerna tillämpas på ett annat sätt.

I förarbetena finns det inte heller någon konkret information om vad som gäller vid deltidsanställningar. Migrationsverket uppger på sin hemsida att kravet på 27 360 kronor gäller oavsett om det är en heltidsanställning eller deltidsanställning. Det innebär att det från den 1 november 2023 inte är tillräckligt att ha en lägre lön än 27 360 kronor, oavsett om man har en heltidsanställning eller deltidsanställning. På samma sätt som gällande retroaktiv tillämpning av reglerna, kan detta komma att ändras eller förtydligas genom praxis i framtiden.

Bestämmelserna som har ändrats är i Utlänningslagen och i Utlänningsförordningen i avsnitten om arbetstillstånd. Det har inte gjorts någon ändring i lagen om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå (Gymnasielagen) och därför torde det höjda försörjningskravet inte kunna tillämpas på de som har haft uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och ansöker om permanent uppehållstillstånd för att de kan försörja sig.

Denna information lämnas utifrån vad som är känt i skrivande stund, 2023-10-19. Den kan komma att revideras framgent, till följd av ny praxis eller tydlig information från Migrationsverket om hur de har för avsikt att tillämpa kraven.