Påtaglig risk för att den redan komplicerade och tidskrävande anställningsprocessen av arbetstagare från tredjeland försvåras ytterligare

Den 15 december 2016 presenterades betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Förslaget innehåller en rad lagändringar som syftar till att arbetsgivare som inte levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse. Betänkandet innehåller även förslag om att Migrationsverket ska ha direktåtkomst till [...]

Av |2017-02-28T11:42:32+01:00februari 28th, 2017|

Föreslagna lagändringar avseende ett separat beslut i åldersfrågan för ensamkommande flyktingbarn

Det är den asylsökande som har bevisbördan för att styrka sin identitet. Detta krav ställs även på ensamkommande barn, oavsett hur unga de är. I många fall är åldern helt avgörande för huruvida barnet får uppehållstillstånd eller inte. Väldigt få barn som flyr till Sverige har pass. I de allra flesta ärenden godtas inte heller [...]

Av |2017-02-27T10:05:52+01:00februari 27th, 2017|

När ska polisen lära sig att sluta utnyttja enskildas underläge och hålla förhör utan en offentlig försvarare närvarande?

Så har det hänt igen. Alla som arbetar som offentliga försvarare har varit med om det. Klienter som vittnar om hur polisen med diverse fula knep försöker förmå dem att genomföra förhör utan någon försvarare närvarande. Det kan ta sig uttryck i ett besök i cellen mitt i natten av en polis som ”bara vill [...]

Av |2017-02-24T13:32:01+01:00februari 24th, 2017|

Ny grund för att utvisa arbetstagare

Som bekant finns det möjlighet att beviljas arbets- och uppehållstillstånd i Sverige på grund av anställning. Huvudregeln är att ansökan ska göras och beviljas före inresa i landet, men undantag finns exempelvis för asylsökande. Av lag följer att arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om anställningen gör det möjligt för honom [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00februari 22nd, 2017|

Migrationsverkets senaste beslut innebär att ännu fler barn riskerar att utvisas på felaktiga grunder

Under lördagskvällen meddelade Migrationsverket att alla beslut i asylärenden där det behövs rättsmedicinsk åldersbedömning kommer att skjutas fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya metoder finns på plats. De ”nya” metoderna för åldersbedömning löser däremot inte problemet. Således riskerar ännu fler barn att utvisas på felaktiga grunder. Samtidigt slår sig myndigheterna för bröstet över sina fina [...]

Av |2017-02-21T15:47:11+01:00februari 21st, 2017|

Ännu ett ungdomsmål nedlagt

Undertecknad är sedan flera år specialiserad på att företräda barn och ungdomar. En typ av mål som jag har är de i vilka en ungdom misstänks för att ha begått brott. Precis som vuxna har även barn rätt till en offentlig försvarare. Att vara misstänkt för brott är för de allra flesta mycket påfrestande. Än [...]

Av |2017-02-20T10:42:00+01:00februari 20th, 2017|

En asylansökan ska alltid prövas i första instans, oavsett i vilken instans den lämnas

Det har sagts förr, och det är verkligen ingenting nytt. Trots det tåls det att sägas igen. En asylansökan ska alltid prövas i första instans. Alltid! En asylansökan kan inledas genom att den sökande går till Migrationsverket och lämnar in en ansökan varvid det initieras ett ärende. I de fallen prövas den regelmässigt av Migrationsverket [...]

Av |2017-02-16T12:56:44+01:00februari 16th, 2017|

Man som åtalades för tre fall av misshandel nu frikänd på samtliga punkter. Det finns ingen bättre känsla än när rättvisa skipas!

Av |2017-02-10T10:55:13+01:00februari 10th, 2017|

Migrationsdomstolen i Stockholm berövade ännu flera asylsökande rätten till muntlig förhandling

Av 16 kap 5 § UtlL framgår att muntlig förhandling får ingå i handläggningen av ett migrationsmål beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Förhandling skall, enligt lagen, hållas om en utlänning begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00februari 8th, 2017|

Öppnades det verkligen upp för arbetskraftsinvandring?

För några år sedan öppnade Sverige upp för arbetskraftsinvandring, eller det är i alla fall vad man från politiskt håll hävdar. I vart fall infördes nya regler i Utlänningslagen som reglerar vad som krävs för att en utlänning som är medborgare i ett land utanför EU ska kunna beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd på grund av [...]

Av |2022-11-25T14:54:15+01:00februari 7th, 2017|
Till toppen