Det har sagts förr, och det är verkligen ingenting nytt. Trots det tåls det att sägas igen. En asylansökan ska alltid prövas i första instans. Alltid!

En asylansökan kan inledas genom att den sökande går till Migrationsverket och lämnar in en ansökan varvid det initieras ett ärende. I de fallen prövas den regelmässigt av Migrationsverket som är första instans. Men en asylansökan kan även göras senare inom ramen för ett redan pågående ärende om uppehållstillstånd på annan grund. En asylansökan kan även göras ännu senare, när målet redan ligger i andra instans.

Oaktat när en asylansökan görs, så ska den prövas av Migrationsverket som är första instans. Alltid! Det innebär att om målet redan ligger i Migrationsdomstolen så ska det återförvisas till Migrationsverket så snart skyddsskäl åberopas.

Det kan te sig enkelt och naturligt. Det följer av lag. Trots det brister domstolarna fortfarande i sin handläggning av denna fråga.

Så sent som i början av denna vecka meddelade Migrationsöverdomstolen prövningstillstånd och beslut om att återförvisa ett mål (UM 10640-16) i vilket Migrationsdomstolen i Malmö trots åberopade asylskäl hade underlåtit att återförvisa målet till Migrationsverket. Migrationsöverdomstolen uttalar att det krav på muntlig handläggning som ställs vid prövningen av en asylansökan innebär att en migrationsdomstol inte får pröva en sådan ansökan som första instans. Prövningen ska därför göras av Migrationsverket. Därmed finns även möjlighet för den enskilde att överklaga ett negativt beslut till domstolen vilket tillgodoser Asylprocedurdirektivets krav på ett effektivt rättsmedel.