Den 15 december 2016 presenterades betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Förslaget innehåller en rad lagändringar som syftar till att arbetsgivare som inte levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse. Betänkandet innehåller även förslag om att Migrationsverket ska ha direktåtkomst till vissa uppgifter hos andra myndigheter. Syftet med lagändringarna uppges vara att förbättra skyddet för arbetskraftsinvandrare.

Advokatsamfundet har nu lämnat sitt remissvar. I detta uttalas att samfundet är positivt till regeringens ambition att stärka ställningen för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden. Samtidigt uppfattas det redan idag som komplicerat och tidskrävande att anställa en tredjelandsmedborgare. Det finns enligt Advokatsamfundet en påtaglig risk för att flera av förslagen i betänkandet ytterligare kommer att försvåra anställningsprocessen för arbetsgivare. Advokatsamfundet uttalar vidare att det ställs höga krav på legalitet och förutsägbarhet vid lagstiftning och att den föreslagna straffbestämmelsen inte uppfyller dessa krav. Därtill är det en brist att berörda myndigheter inom rättsväsendet inte har varit delaktiga i utredningen.

Som advokat verksam på migrationsrättens område har jag företrätt många som kommit till Sverige på arbetstillstånd. Min erfarenhet är att arbetstagaren alldeles för ofta hamnar i kläm när arbetsgivaren missköter sig. Samtidigt är det mycket sällan av illvilja som arbetsgivaren agerat på ett visst sätt. Många gånger har arbetsgivaren inte ens varit medveten om de problem som uppstår, varför det knappast kan anses ha funnits något uppsåt. Det är naturligtvis glädjande att regeringen söker komma till bukt med den aktuella problematiken. Samtidigt känns det som att det aktuella förslaget, som så många gånger förr när det gäller utlänningsrätten, är ett resultat av för lite tid och för dåligt underlag. De föreslagna åtgärderna löser inte problemen. Samtidigt riskerar den redan komplicerade och tidskrävande anställningsprocessen att ytterligare försvåras. Det är inte till gagn för någon, allra minst arbetstagarna.

Advokatsamfundets remissvar i sin helhet återfinns här
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/583375_20170220152131.pdf

Betänkandet i sin helhet kan läsas här
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/12/sou-201691/