Som bekant finns det möjlighet att beviljas arbets- och uppehållstillstånd i Sverige på grund av anställning. Huvudregeln är att ansökan ska göras och beviljas före inresa i landet, men undantag finns exempelvis för asylsökande.

Av lag följer att arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig, och lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. I praktiken innebär detta att lönen måste vara minst lika hög som om den anställde hade omfattats av kollektivavtal, och försäkringar måste ha tecknats hos Fora.

En första prövning görs i samband med ansökan. Migrationsverket har sedan möjlighet att på eget bevåg och efter eget tycke göra en prövning när helst under tillståndens tid. Under alla förhållanden kontrollerar Migrationsverket villkoren i samband med en förlängningsansökan och så småningom även vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd.

När de nya reglerna inleddes för några år sedan fokuserades Migrationsverkets kontroll på en bedömning av lönen och en bedömning av de försäkringar som arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren. Sedan dess har allt fler kontroller tillkommit och allt fler omständigheter granskas.

I slutet av 2016 började Migrationsverket plötsligt även att kontrollera huruvida arbetsgivaren följer semesterlagen. Det innebär en kontroll av bland annat hur mycket semester den anställde har haft, huruvida denne har fått semestertillägg i samband med semestern, huruvida det löpande förts register över antalet innestående semesterdagar, med mera, med mera.

Därmed riskerar alla arbetstagare vars arbetsgivare inte på lönespecifikationen uppger antal semesterdagar som ges, hur många som nyttjats, hur många som kvarstår, hur mycket semestertillägg som utbetalats per månad, med mera, att utvisas. I praktiken ställs således högre krav på arbetsgivare med utländsk arbetskraft, än på de som bara anställer européer.

Således har ytterligare ett steg för att möjliggöra utvisningar av arbetstagare tagits. Ännu fler självförsörjande personer kommer att ryckas upp. Ännu fler arbetsgivare kommer att förlora värdefull arbetskraft. Ännu fler integrerade barn kommer att ryckas upp ur den invanda miljön. Migrationsverkets kreativa tänkande får återigen förödande konsekvenser för enskilda, välintegrerade, självförsörjande, hederliga personer vars enda misstag var att ta anställning hos en svensk arbetsgivare vars lönespecifikation inte höll Migrationsverkets opreciserade och ständigt förnyade mått.