För att kunna beviljas arbetstillstånd måste rekryteringsförfarandet vara förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. Det innebär att unionsföreträdet ska ha respekterats, vilket normalt kräver att anställningen har utannonserats i EU/EES och Schweiz. Migrationsverket har i sin myndighetsutövning länge ställt ett informellt krav om att en platsannons ska sättas ut på Arbetsförmedlingens hemsida i minst tio dagar. Migrationsöverdomstolen har nu öppnat upp för en vidare bedömning än så.

Målet rörde en kvinna som sökte uppehålls- och arbetstillstånd för att arbeta. Tjänsten hade utannonserats i en databas för rekrytering av bland annat forskare. Migrationsverket avslog ansökan med motiveringen att det så kallade annonskravet inte hade uppfyllts. Migrationsverket hänvisade till att för att nå ut i Europa används i regel den europeiska internetbaserade platsportalen Eures. Enligt anställningserbjudandet hade tjänsten inte varit utannonserat inom E/UEES-området, varför Gemenskapsföreträdet/Unionsföreträdet inte hade iakttagits.

Kvinnan överklagade och migrationsdomstolen biföll överklagandet. Domstolen motiverade det med att det hade gjorts ett långdraget rekryteringsförfarande med sökande från olika delar av världen, att utannonseringen skett genom flera olika hemsidor och även genom internationella nätverk av forskare. Annonseringen hade skett såväl i Sverige som i Europa. Domstolen ansåg att mot bakgrund av vad som framkommit om annonseringen, att den nått den aktuella sökgruppen, samt med hänsyn till de särskilda krav som ställdes på sökande så var annonskravet uppfyllt i just detta ärende.

Migrationsverket överklagade domen och Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd. Frågan i målet var om rekryteringsförfarandet har varit förenligt med principen om unionsföreträde när rekryteringsåtgärderna riktats mot en begränsad krets av personer i EU/EES och i Schweiz.

Migrationsöverdomstolen konstaterar inledningsvis att det inte finns något krav på att en ledig tjänst ska utannonseras i Arbetsförmedlingens platsbank. En tjänst kan göras tillgänglig för personer i EU/ESS och i Schweiz även på andra sätt. Det avgörande är att underlaget gör det möjligt att bedöma om unionsföreträdet har iakttagits.

Utannonseringen av en ledig tjänst får enligt avgörandet inte vara för snävt definierad. De personer i EU/ESS och i Schweiz som kan komma ifråga för tjänsten ska ha möjlighet att få kännedom om att den är vakant. Det krävs emellertid inte att tjänsten utannonseras genom kanaler som riktar sig till samtliga personer i EU/ESS och i Schweiz.

Vid bedömningen av vilka rekryteringsåtgärder som krävs kan exempelvis beaktas om tjänsten är särskilt reglerad, om den ställer höga krav på utbildning eller erfarenhet, eller om tjänsten på grund av sin speciella karaktär endast kan komma ifråga för en begränsad krets av personer. Det krävs att en bedömning görs i varje enskilt rekryteringsärende.

Den annonsering som gjorts inför anställningen i aktuellt mål ansågs tillräcklig varför Migrationsverkets överklagande avslogs, innebärande att migrationsdomstolens dom stod fast och att annonseringen ansågs tillräcklig.

Därmed har Migrationsöverdomstolen förhoppningsvis en gång för alla satt stopp för Migrationsverkets enfaldiga tolkning att alla annonser måste nå alla arbetstagare i hela Europa, likväl som för det indirekta kravet på en annonsering på Arbetsförmedlingen. Avgörandet visar tydligt att en enskild bedömning måste göras i varje enskilt fall, och öppnar således upp för en mer rimlig och human tolkning av annonskravet.