Den 1 januari 2018 ändrades reglerna i vapenlagen. En av ändringarna var att minimistraffet för grovt vapenbrott ändrades till fängelse i lägst två år.

En följd av detta är att det därmed föreligger en presumtion för häktning av den som på sannolika skäl är misstänkt för grovt vapenbrott. Det blir således i viss mån lättare att frihetsberöva exempelvis den som tas på bar gärning med vapen på allmän plats.

Samtidigt bör det noteras att Häktes- och restriktionsutredningen i sitt betänkande föreslagit att den så kallade tvåårsregeln i 24 kap. 1 § andra stycket RB, som innebär en presumtion för häktning vid misstanke om brott som inte har lindrigare straff än två års fängelse i straffskalan, ska tas bort (SOU 2016:52).

Polismyndigheten har framför önskemål om att det, oaktat hur det blir med den presumtionsregeln generellt, även fortsättningsvis bör föreligga en presumtion för häktning vid bland annat misstanke om grova och synnerligen grova vapenbrott. Polisen tycks således vilja särbehandla just grova vapenbrott jämfört med annan brottslighet. Det återstår att se var det hela landar.