Genom en dom meddelad den 29 december 2017 beslutade Högsta domstolen att höja schablonersättningen till efterlevande. Tack vare Högsta domstolen har efterlevande nu rätt till 60 000 kronor jämte ränta.

Frågan i målet gällde just storleken på den schabloniserade ersättning för psykiskt lidande som utan någon utredning om skadan i det enskilda fallet kan utgå till följd av nära anhörigs död.

Ersättning till nära anhörig tar främst sikte på maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Vad som ersätts är psykiska besvär som går utöver sådana känslor av sorg och saknad som ett dödsfall brukar medföra för anhöriga.

Vid uppsåtligt dödande eller då dödsfallet orsakats av grov vårdslöshet som ligger mycket nära ett uppsåtligt dödande bör det schabloniserade beloppet numera ligga på 60 000 kronor, slår Högsta domstolen fast.