Som asylsökande har man i regel rätt att företrädas av ett offentligt biträde. Det är en advokat eller jurist som blir förordnad som offentligt biträde, vilket innebär att staten står för kostnaderna. Det offentliga biträdet arbetar inte för Migrationsverket och har inget samarbete med myndigheter eller domstolar.

För att kunna utnyttja sin rätt att välja offentligt biträde är det mycket viktigt att redan i samband med asylansökan uppge vem man önskar företrädas av. Därmed kan Migrationsverket förordna det önskade biträdet.

Om man inte har något önskemål kommer Migrationsverket att utse ett offentligt biträde. Det är bara före förordnandet skett som man har möjlighet att själv välja vem man vill ska förordnas.

När Migrationsverket väl har förordnat ett offentligt biträde är det mycket svårt att få byta biträde. Det får ske efter särskilt tillstånd och bara om det finns särskilda skäl. Det måste således finnas starka grunder och det är den som begär byte som ska bevisa det.

I praktiken är det således oerhört svårt att få byta offentligt biträde. Det finns ärenden i vilka det offentliga biträdet har misskött sitt uppdrag och inte tillvaratagit huvudmannens rätt och den enskilde trots det inte tillåts byta biträde.

Ju längre in i målets handläggning man befinner sig, ju svårare är det att få byta offentligt biträde.

En asylsökande har alltid rätt att privat anlita en advokat som kan företräda sökanden i egenskap av ombud. Då måste den asylsökande emellertid själv stå för ombudets kostnader.