Datumet då Migrationsverkets beslut vinner laga kraft är av stor betydelse. Det är det datumet som styr bland annat när en eventuell ansökan om arbets- och uppehållstillstånd i egenskap av före detta asylsökande måste vara inlämnad, när tidsfristen för frivillig avresa går ut, och så småningom när beslutet preskriberas.

Det finns tyvärr inget enkelt svar på frågan när beslutet vinner laga kraft. Det beror helt enkelt på omständigheterna i det enskilda ärendet. För att få ett konkret svar i det enskilda ärendet bör man kontakta en advokat.

Generellt kan följande information lämnas avseende de olika alternativen:

1. Migrationsverket fattar beslut
Sökanden delges beslutet
Sökanden överklagar inte beslutet
Beslutet vinner då laga kraft tre veckor efter att sökanden delgavs beslutet.

2. Om sökanden överklagar Migrationsverkets beslut så gäller istället följande
Sökanden överklagar, målet handläggs och dom kommer. Då är flera alternativ möjliga.

Alternativ 1) Domstolen har muntlig förhandling. De berättar vilken dag domen kommer. Då vinner beslutet laga kraft tre veckor från datum för dom.

Alternativ 2) Domstolen har muntlig förhandling. De säger inget specifikt datum för dom. Då tillämpas normalt förenklad delgivning. Det innebär att domstolen skickar domen i ett kuvert, och dagen efter skickar ett brev om att det kommit en dom, i ett annat kuvert. Personen anses delgiven två veckor efter domens datum, och beslutet vinner laga kraft tre veckor efter det om den inte överklagas (dvs totalt 5 v från domens datum).

Alternativ 3) Ingen muntlig förhandling hålls. Information om detta finns under alternativ 2. Personen anses delgiven två veckor efter domens dag, och beslutet vinner laga kraft tre veckor efter det om den inte överklagas (dvs totalt 5 v från domens datum).

Alternativ 4) Sökanden kontaktar domstolen och återkallar överklagandet/nöjdförklarar sig. Målet avskrivs och beslutet vinna laga kraft den dagen. Beslutet vinner laga kraft på en gång när beslut kommer, dvs inga tre veckor ska förflyta.

Alternativ 5) Om domstolen inte tillämpar förenklad delgivning så skickas det normalt med ett delgivningskvitto till beslutet eller domen. Man anses då delgiven den dagen man undertecknar delgivningskvittot. Beslutet vinner laga kraft tre veckor därefter.

3. Om sökanden överklagar migrationsdomstolens dom så är det normala att Migrationsöverdomstolen meddelar ett beslut om att inte bevilja prövningstillstånd och då vinner beslutet laga kraft den dagen. Ingen tre veckors frist eller dylikt. Beslutet vinner laga kraft samma dag.

Om prövningstillstånd meddelas finns olika handläggningar. Men oaktat: När Migrationsöverdomstolens beslut/dom kommer så vinner beslutet laga kraft på en gång.