En fru och ett barn till en man med permanent uppehållsrätt i Sverige ansökte om uppehållstillstånd i Sverige. Mannen var medborgare i ett så kallat tredjeland och hade permanent uppehållsrätt i Sverige.

Migrationsverket avslog deras ansökningar med motiveringen att mannen inte var EES-medborgare och inte hade uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsdomstolen avslog klagandenas överklaganden. Båda instanserna lutade sig mot Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2016:9 i vilket domstolen bedömde att det inte är möjligt att bevilja uppehållstillstånd grundat på anknytning till en person som har ordinär uppehållsrätt.

Klagandena överklagade igen och Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd. Frågan i målet var om en man med permanent uppehållsrätt i Sverige kunde utgöra anknytningsperson för fruns och barnets ansökningar om uppehållstillstånd i landet. Migrationsöverdomstolen besvarade frågan jakande.

Migrationsöverdomstolen resonerade som så att det av Utlänningslagens bestämmelser om uppehållstillstånd på grund av anknytning framgår att anknytningspersonen ska vara bosatt i eller ha beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Samma regler bör gälla för alla som är bosatta i Sverige oavsett medborgarskap. Det krävs emellertid att vistelsen i Sverige är legal.

Den permanenta uppehållsrätten har vissa särdrag som gör att den bör behandlas annorlunda än annan ordinär uppehållsrätt. Den permanenta uppehållsrätten innebär en rätt att vistas i Sverige utan villkor. Den kan inte förändras från dag till annan, eller löpa ut.

För att kunna upprätthålla en enhetlig och icke diskriminerande tillämpning av bestämmelserna om uppehållstillstånd på grund av anknytning bör även tredjelandsmedborgare kunna utgöra anknytningspersoner om de har sådan stark rätt att vistas i landet.

Då anknytningspersonen vistades i Sverige med permanent uppehållsrätt ansågs han vara en sådan anknytningsperson som avsågs i lagen, varför hans familjemedlemmar ska kunna beviljas uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytningen till honom.

Domen meddelades 2017-08-28 i Migrationsöverdomstolens mål med nr UM 9280-16 och UM 9281-16.