Migrationsöverdomstolen har nyligen klargjort att ensamkommande flyktingbarn alltid har rätt till ett offentligt biträde i migrationsdomstolen. Detta oaktat om det rör sig om ett ordinärt asylärende eller ett ärende om verkställighetshinder.

I praktiken ser det således ut som följer:

En minderårig söker asyl i Sverige. Denne har rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdes uppdrag kvarstår i handläggningen vid Migrationsverket, migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. I samband med Migrationsöverdomstolens beslut upphör förordnandet.
Ett beslut om utvisning är verkställbart i fyra år, vilket räknas från datumet för Migrationsöverdomstolens beslut. Det enda lagliga sättet att stoppa utvisningen innan de fyra åren har gått är att ansöka om verkställighetshinder, dvs att ansöka om att Migrationsverket stoppar utvisningen. Den rättsliga regleringen finns i Utlänningslagens 12 kapitel, 18-19 §§. Där framgår att uppehållstillstånd alternativt en ny prövning av rätten till uppehållstillstånd kan beviljas om det kommer fram nya omständigheter som utgör hinder mot att återsända personen till sitt hemland.

När man gör en ansökan om verkställighetshinder kan man få tre olika beslut. Det ena är att Migrationsverket säger ja, du får uppehållstillstånd i Sverige. Då behövs inget offentligt biträde.

Det andra är att Migrationsverket säger vi måste utreda mer. Du beviljas en ny prövning av frågan om uppehållstillstånd och vi ska utreda ärendet igen. Då har man rätt till ett offentligt biträde.

Det tredje svaret man kan få är nej, du får inte uppehållstillstånd och du får ingen ny prövning av ditt ärende. I det fallet kan man överklaga till Migrationsdomstolen. Migrationsöverdomstolens senaste avgörande innebär att man även i detta fall har rätt till ett offentligt biträde, under förutsättning att man är minderårig.

Det är viktigt att redan vid första kontakten med Migrationsverket framställa en begäran av förordnande av offentligt biträde samt att uppge namnet på den advokat man önskas företrädas av. Detta i syfte att förhindra att Migrationsverket självmant utser ett offentligt biträde.