En man sökte arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket konstaterade att mannen genom anställningserbjudandet hade visat att anställningen uppfyller kraven i 6 kap 2 § Utlänningslagen. Ansökan avslogs dock av andra skäl.

Mannen överklagade till migrationsdomstolen som avslog överklagandet. Utöver de skäl som Migrationsverket grundat sitt beslut på uppgav migrationsdomstolen att utredningen inte ger stöd för att arbetsgivaren uppfyllt unionsföreträdet vid rekryteringen av mannen. Migrationsdomstolen uttalade att det förefaller ytterst tveksamt att det inte skulle finnas någon annan i Sverige eller övriga EU med adekvata vårdkunskaper som skulle vara intresserad av det erbjudna arbetet. Anställningserbjudandet kan därför inte förmodas i första hand ha haft till syfte att täcka ett arbetskraftsbehov utan istället haft en annan avsikt.

Migrationsdomstolen ifrågasatte således syftet med anställningen och gjorde bedömningen att anställningen inte är tillståndsgrundande, trots att denna omständighet inte var tvistig mellan parterna.

Mannen överklagade till Migrationsöverdomstolen som meddelade prövningstillstånd och beviljade honom uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsöverdomstolen konstaterar att det av handlingarna i målet framgår att anställningen som mannen erbjudits har annonserats under minst tio dagar och att detta innebär att unionsföreträdet har respekterats. Det saknas grund för att, så som migrationsdomstolen har gjort, uppställa ytterligare krav för att unionsföreträdet ska anses vara uppfyllt.

Av domen framgår att enligt 6 kap 2 § Utlänningslagen får arbetstillstånd ges till en utlänning på vissa villkor. I paragrafens andra stycke statueras att arbetstillstånd endast får ges om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska Unionen vilket innebär att det s.k. unionsföreträdet måste respekteras. Med detta avses att det egna landets befolkning samt befolkningen i övriga EU/EES och Schweiz ska ha företräde till befintliga arbetstillfällen.

Av förarbetena framgår att för att unionsföreträdet ska kunna respekteras måste personer bosatta inom EU/EES och i Schweiz får kännedom om vakanser på den svenska arbetsmarknaden. Rekrytering kan inledas av att arbetsgivaren anmäler den lediga anställningen till Arbetsförmedlingen för utannonsering. När en ledig tjänst utannonseras i den svenska platsbanken blir den också synlig i den europeiska internetbaserade platsportalen Eures, varigenom tjänsten görs tillgänglig för medborgare i EU/EES och Schweiz. Det finns dock inget som hindrar att arbetsgivaren väljer att vidta andra motsvarande åtgärder för att uppfylla kravet på unionsföreträde. Om kravet inte uppfyllts ska något arbetstillstånd inte meddelas.

Vad gäller frågan om hur länge en tjänst ska utannonseras för att rekryteringen ska vara förenlig med unionsföreträdet har Migrationsöverdomstolen i MIG 2015:56 uttalat att det krävs att den lediga tjänsten ska ha utannonserats i minst tio dagar.

Migrationsöverdomstolen gjorde bedömningen att det av handlingarna i målet framgår att anställningen som mannen erbjudits har annonserats under minst tio dagar och att detta innebär att unionsföreträdet har respekterats. Det saknas grund för att, så som migrationsdomstolen har gjort, uppställa ytterligare krav för att unionsföreträdet ska anses vara uppfyllt. Migrationsöverdomstolen fann därför att kravet på unionsföreträde var uppfyllt, biföll överklagandet och beviljade mannen arbets- och uppehållstillstånd i Sverige.