I en skrivelse till Migrationsverket daterad den 21 mars 2017 kritiserar Advokatsamfundet Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar. Migrationsverkets rutiner strider både mot Migrationsverkets rättsliga ställningstagande och det migrationsrättsliga regelverket. De grundläggande förvaltningsrättsliga principerna om utredningsplikt och objektivitetsplikt uppfylls inte.

Bakgrunden är att Migrationsverket avvaktat till sent i processen med att ta upp frågan om medicinsk ålderbedömning, att frågan då bara tagits upp med den sökande via den gode mannen och att det offentliga biträdet inte inkluderas alls i denna fråga. Därtill ges en mycket kort svarfrist om maximalt fem arbetsdagar med att inkomma med samtycke och Migrationsverket uttalar explicit att om barnet inte inkommer med svar, eller inte samtycker till utredning, så kommer åldern att skrivas upp. Tillvägagångssättet kan därför enligt Advokatsamfundet inte beskrivas som någonting annat än ren utpressning, något som är fullständigt oacceptabelt enligt Advokatsamfundets generalsekreterare.