Den 27 oktober 2016 överlämnade regeringen en remiss till Lagrådet angående misstänktas rätt till insyn i förundersökningar. I denna lämnas förslag på flera ändringar som alla syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för den som är misstänkt för brott.

Ett exempel är att dokumentationen av förundersökningar ska förbättras genom att polisförhör i större utsträckning ska spelas in med både ljud och bild. Min kollega Lars Hurtig har tidigare skrivit ett inlägg under rubriken Måste man godkänna förhör? i vilket han belyser problematiken med att polisen regelmässigt tillsäger en förhörsperson att godkänna ett förhör, något som senare ligger den misstänkte personen i fatet vid en kommande rättegång.

I ljuset av detta är de nya reglerna, enligt vilket polisförhören spelas in och således finns bevarade i sin helhet, en välkommen ändring som löser den nuvarande problematiken. Förhoppningsvis kommer detta få tyst på de sista tvivlarna som fortfarande lever i tron att protokollet från polisförhöret till punkt och pricka återspeglar allt som har sagts vid förhöret.

En ren bonus är att även förhörsledarens agerande, uttalanden och frågeställningar kommer att fångas upp på bandet, i vart fall med ljud. Det kommer således bli betydligt svårare för polisen att köra med fula knep under pågående förhör, vilket kanske rent av är den största vinsten för den enskilde.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.Lagrådsremissen återfinns här i sin helhet: http://www.regeringen.se/contentassets/b915a557c9c4403599614b51ed36cfc4/misstanktas-ratt-till-insyn-i-forundersokningar