En asylsökande har en skyldighet att redogöra för samtliga omständigheter som åberopas till stöd för asylansökan, och samtliga omständigheter som kan vara av betydelse för prövningen av ärendet. Det är den asylsökande som har bevisbördan för behovet av skydd. I avsaknad av skriftlig bevisning kan detta göras genom att den asylsökande ger ett trovärdigt intryck och lämnar en sammanhängande och detaljrik redogörelse som är oförändrad över tid.

Vid en asylutredning närvarar, förutom den asylsökande, minst en handläggare från Migrationsverket, ett offentligt biträde och en tolk. Dessa är utbildade och specialiserade på att arbeta med asylrätt och har stor erfarenhet av att närvara vid asylutredningar. De har därför god kännedom om vad som är relevant i ärendet och vad som bör lyftas fram. De vet även vad Migrationsverket åsyftar med olika frågor och vad Migrationsverket är ute efter.

Denna kunskap besitter emellertid inte en person som söker asyl för första gången. Det finns ingen skola i hur det är att vara asylsökande. De får ingen utbildning i hur en asylutredning går till, vad som är viktigt att tänka på, hur man presenterar asylskäl, vilka omständigheter som bör lyftas fram eller dylikt. Det är därför jättesvårt för en asylsökande att veta vad som är relevant och inte, hur man bäst presenterar sina asylskäl och vad man bör tänka på.

Det är därför oerhört viktigt att den asylsökande i ett tidigt skede får ett kompetent offentligt biträde som kan förbereda den asylsökande inför asylutredningen. På så sätt ges den asylsökande en större chans att göra ett trovärdigt intryck, en större chans att lämna all relevant information, och större chans att få uppehållstillstånd i Sverige.

Vi har flerårig utbildning, deltar fortlöpande i fortbildning, har mångårig erfarenhet och håller oss ständigt uppdaterade inom asylrätten. Vi vet hur det går till vid asylutredningen, vilka frågor som kommer ställas, vad som förväntas av den sökande och vad man som asylsökande bör tänka på. Vi träffar regelmässigt våra klienter inför asylutredningen och förbereder dem. Vår kunskap kommer således våra asylsökande klienter tillhanda, vilket ökar deras chanser att få asyl i Sverige.