Den 1 oktober 2013 inrättades landets fjärde migrationsdomstol vid Förvaltningsrätten i Luleå. Redan tre månader senare upphäver Migrationsöverdomstolen en av de domar som meddelats och återförvisar målet till migrationsdomstolen. Grunden är att Migrationsöverdomstolen funnit flertalet brister i domstolens handläggning.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att migrationsdomstolen borde ha tagit ställning till flera av klagandens yrkanden innan målet avgjordes, och att det borde ha stått klart för migrationsdomstolen att klaganden önskade komplettera överklagandet.

Klaganden som nekades ett offentligt biträde tog på egen hand kontakt med undertecknad som hjälpte honom att få prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen. Att Migrationsöverdomstolen uppmärksammade bristerna, meddelade prövningstillstånd, undanröjde domen och återförvisade målet är ett steg i rätt riktning. Förhoppningen är att Migrationsdomstolen i Luleå ska göra om och göra rätt.

Ett kvarstående stort problem är dock att det finns flera utlänningar som likt klaganden i detta mål nekas offentligt biträde. Dessa riskerar att inte själva kunna identifiera myndigheters och domstolars handläggningsbrister och påpeka dem på ett korrekt sätt. Deras rättigheter går därmed förlorade.