Min huvudman skulle enligt ett lagakraftvunnet beslut från Migrationsverket utvisas. Hen erhöll senare uppehållsrätt. I en därefter dom meddelad av en migrationsdomstol konstaterades att hen hade uppehållsrätt i Sverige. Migrationsverket vidhöll att hen trots detta skulle utvisas och fortsatte arbetet med att verkställa utvisningen. Motiveringen var att domen var felaktig och att den inte heller vunnit laga kraft. Återigen vägrar Migrationsverket således att rätta sig efter överinstansens beslut. Återigen riskerar den enskilde att lida rättsförlust. Undertecknad gjorde omgående en anmälan till JO och idag kom beskedet.

JO riktar nu allvarlig kritik mot Migrationsverket för att inte ha respekterat reglerna om uppehållsrätt och därigenom ha äventyrat enskilds rätt samt för sitt förhållningssätt gentemot överinstansens dom.

JO finner även att det finns brister som lagstiftaren bör uppmärksammas på varför en kopia av beslutet översändes till Justitiedepartementet för kännedom.

JOs beslut i sin helhet återfinns här: http://www.jo.se/Global/%C3%84mbetsber%C3%A4ttelser/2011-12.pdf