En man hade tidigare sökt uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl. Ansökan hade avslagits och därtill hade Migrationsverket beslutat om avvisning med omedelbar verkställighet. Migrationsverket hade samtidigt även meddelat ett återreseförbud.

Efter att ha lämnat landet ansökte mannen om arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av anställning. Migrationsverket avslog ansökan. Som skäl uppgavs att Migrationsverket är ”förhindrat att bevilja ett uppehållstillstånd när det finns ett återreseförbud, om det inte finns särskilda skäl för att förbudet inte längre ska gälla”. Verket uttalade att en anställning inte utgör en så stark anknytning till Sverige att den ensam kan utgöra särskilda skäl att häva återreseförbudet och den begränsade tillståndstiden försvagar ytterligare skälen för att häva förbudet.

Mannen överklagade till migrationsdomstolen som avslog överklagandet. Motiveringen, i denna del, var att den omständigheten att mannen erbjudits arbete i Sverige inte var ett tillräckligt skäl för att upphäva återreseförbudet. Det saknades därför förutsättningar för att bevilja honom uppehållstillstånd.

Mannen överklagade till Migrationsöverdomstolen som meddelade prövningstillstånd och sedermera beviljade honom uppehållstillstånd. Enligt Migrationsöverdomstolen fanns det grund för att upphäva återreseförbudet då:

– Återreseförbudet inte hade meddelats på grund av mannens eget agerande.
– Såvitt framgick hade mannen hela tiden samarbetat med de svenska myndigheterna och avresan hade skett
frivilligt.
– Dessa två omständigheterna talade för att det hade funnits särskilda skäl att upphäva återreseförbudet.
– Uppehållstillståndets längd på två år kunde inte anse utgöra hinder mot att upphäva återreseförbudet eftersom uppehållstillstånd på grund av arbete inte fick ges för en längre tid.
– Mannens intresse av att få resa in i Sverige för att arbeta vägde tyngre än intresset av att upprätthålla återreseförbudet.

Med denna motivering beslutade Migrationsöverdomstolen att bevilja mannen uppehållstillstånd i Sverige.

Sammanfattningsvis har Migrationsöverdomstolen således nu en gång för alla slagit fast att ett återreseförbud inte oundgängligen utgör hinder mot att beviljas arbets- och uppehållstillstånd i Sverige på grund av anställningen. Det avgörande är på vilka grunder återreseförbudet har meddelats.

I detta mål var de två avgörande faktorerna att återreseförbudet inte hade meddelats på grund av mannens eget agerande, och att han i samband med tidigare ärende hade lämnat Sverige frivilligt efter beslutet om utvisning.