En uppskrivning av ålder sker normalt sätt i samband med beslutet i sak. Migrationsverket kan emellertid skriva upp åldern redan tidigare. Dock bara om det är ”uppenbart” att personen är över 18. Enligt Migrationsverket krävs det att ”var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen och där det alltså över huvud taget inte finns något utrymme att göra någon annan bedömning”.

Justitieombudsmannen finner vid en granskning att det i de flesta ärenden kan ifrågasättas om det har funnits förutsättningar att skriva upp åldern. Kriterierna har således inte varit uppfyllda. JO är även kritisk mot att det över lag saknades någon närmare motivering. Kritik riktas även mot att åldersfrågan under den fortsatta handläggningen hanterades som utagerad. Inte heller i samband med det slutliga beslutet gavs någon närmare motivering för åldersuppskrivningen. JO ifrågasätter därför starkt om ens Migrationsverkets egna riktlinjer har följts.

JO erinrar även om att det är Migrationsverket som har ansvar för att underrätta den asylsökande om det beslut som fattas. JO är kritisk till att det enligt Migrationsverkets rutiner många gånger är den asylsökande som sist som får ta del av beslutet.