Advokat är en skyddad titel i lag. Bara den som är antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för att bli advokat är höga och advokater står under fortlöpande tillsyn i arbetet. Advokattiteln är således en slags kvalitetsstämpel.

För att bli advokat krävs cirka fem års utbildning och en jur. kand. examen vid universitet. Det krävs därtill minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet som anställd som biträdande jurist vid en advokatbyrå. Därtill krävs avlagd advokatexamen, en utbildning som innehåller både skriftligt prov och muntlig examination. Utöver det kontrolleras att den sökande har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet. Alla yrkeskontakter under de tre åren redovisas och yttranden om lämpligheten inhämtas från samtliga advokater och domare som personen haft kontakt med under de verksamma åren.
Advokater lyder under de advokatetiska reglerna. De är lojala mot kli
enten, oberoende och fria från intressekonflikter. Advokaters tystnadsplikt är reglerad i lag. Advokatsamfundets disciplinnämnd utövar tillsyn över advokaterna. Brister en advokat mot god advokatsed kan nämnden besluta att tilldela advokaten en disciplinär påföljd.

Jurist är inte någon skyddad titel. Det innebär att vem som helst får kalla sig jurist. Normalt åsyftas en person som har en jur. kand. examen, men det finns inga garantier. Det finns inga krav på utbildning eller erfarenhet för att kalla sig jurist eller för att driva en juristbyrå. Inte heller lyder de under något etiskt regelverk och det finns ingen som utövar tillsyn över dem.