Sedan en tid tillbaka har Migrationsverket vid upprepade tillfällen brustit i sin handläggning vid kommuniceringen av beslut. Bristerna är så allvarliga att den enskilde riskerar att lida rättsförlust.

Till förtydligande tar vi ett exempel. Undertecknad kontaktades av en man som sökt uppehållstillstånd i Sverige och fått ett negativt beslut. Det beslut han fått var två sidor långt. Det innehöll flera uppenbara brister då det exempelvis inte fanns någon beslutsmotivering eller någon överklagandehänvisning.

Det här var första gången mannen såg ett beslut från Migrationsverket och han anade därför inte oråd. Undertecknad som har sett hundratals beslut kunde emellertid se att något inte stämde. Vid senare kontakt med Migrationsverket framkom att det fanns en annan version av beslutet som var tretton sidor långt.

Undertecknad är en av de som uppmärksammat de aktuella briserna. Jag menar att det strider mot gällande rätt att ha två versioner av samma beslut. Migrationsverket agerar vilseledande vid kommunikation av ett beslut som är två sidor långt, när beslutet rätteligen är tretton sidor långt. Det finns således tydliga brister i Migrationsverkets myndighetsutövning. Det finns även en uppenbar risk för att den enskilde lider rättsförlust på grund av Migrationsverket agerande.

Justitieombudsmannen Cecilia Renfors riktar nu kritik mot Migrationsverket för att ha agerat på liknande sätt i ett annat ärende. Hon uttalar att myndigheter inte får skicka ut inkompletta handlingar utan att detta tydligt framgår, eftersom det kan leda till missförstånd.

Läs hela beslutet här
http://www.jo.se/PageFiles/8220/1374-2015.pdf

Hur gick det då för mannen som kontaktade undertecknad? Jo han fick hjälp att överklaga beslutet och beviljades senare uppehållstillstånd.