Diskussionen om att göra barnkonventionen till svensk lag torde inte ha undgått någon. Idag lämnade advokatsamfundet sitt remissvar. Advokatsamfundet uttalar att den rättsliga ställningen för barn i Sverige behöver stärkas. Även om advokatsamfundet påtalar en del problem och brister är samfundet därför positivt inställd till inkorporeringen, med undantag för en föreslagen straffbestämmelse. Detta för att ”på bästa, snabbaste och mest effektiva sätt säkerställa de fri- och rättigheter som stadgas för barn i Barnkonventionen”.

Undertecknad ställer sig naturligtvis mycket positiv till att stärka barnens fri- och rättigheter. Jag välkomnar alla åtgärder för att stärka barnens rättsliga ställning. Samtidigt är jag tveksam till om en inkorporering av barnkonventionen kommer att ge efterfrågad effekt. Jag befarar att skillnaden för barnen i praktiken inte kommer att bli nämnvärd. Oaktat huruvida barnkonventionen blir svensk lag eller inte är det därför av största vikt att arbetet med att stärka barnens rättsliga ställning fortgår. Det behövs fler och starkare åtgärder för att kunna garantera samtliga barn att deras fri- och rättigheter inte kränks. Att göra barnkonventionen till lag är möjligtvis ett steg i rätt riktning.

Läs hela remissyttrandet här
https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/568442_20161017104122.pdf