Exemplen kan göras många. Ett av dem är de irakiska mandéernas avsaknad av internflyktsalternativ. Ett annat är iranska konvertiter. Migrationsverket fortsätter att göra samma bedömningar i en viss fråga, trots att migrationsdomstolarna om och om igen upphäver verkets beslut på grund av en motsatt bedömning i den aktuella frågan.

Migrationsverkets fortsätter att göra samma bedömning som tidigare i de nya ärenden som aktualiseras. Verket bortser helt från migrationsdomstolarnas domar. Ibland uttalas till och med explicit att migrationsdomstolarnas domar inte är prejudicerande.

Enligt uttalanden från Migrationsverkets processförare i ett mål har Migrationsverket vid flera tillfällen överklagat domar innehållande en viss fråga till Migrationsöverdomstolen för att få den aktuella frågan prövad. Prövningstillstånd har emellertid nekats. Verket vidhåller därför sin uppfattning.

Det ter sig inte bättre än att Migrationsverket i avsaknad av avgörande från Migrationsöverdomstolen kommer att fortsätta att hävda sin inställning i de aktuella frågorna i kommande ärenden. Att migrationsdomstolarna – som är Migrationsverkets överinstans – gång på gång konstaterar att den aktuella inställningen är felaktig tycks inte beröra verket. Det är därför hög tid för Migrationsverket att erkänna migrationsdomstolarna som sin överinstans och att börja följa deras rättstillämpning.