Emilie Hillert och Viktoria Nyström har skrivit en debattartikel om att rättssäkerheten är satt ur spel angående de medicinska åldersbedömningarna. Den belyser ur en juridisk synvinkel problematiken kring den bevisvärdering som görs avseende RMVs utlåtanden och avsaknaden av rättssäkerhet som genomlyser hela processen. För en rättssäker asylprocess krävs juridiskt gångbara dokument som utfärdats med vetenskapligt stöd och genom en metod som lever upp till de juridiska kraven på rättssäkerhet. Några sådana dokument finns i nuläget inte att tillgå. Rättssäkerheten är satt ur spel och om inte makthavarna omgående agerar kommer rättsskandalen att vara ett faktum.

Artikeln hittar ni här

http://www.dagensjuridik.se/2018/02/experterna-pa-aldersbedomningar-talar-dova-oron-snart-ar-rattsskandalen-ett-faktum