Av ett utlåtande från Rättsmedicinalverket framgår hur Rättsmedicinalverkets sannolikhetsskala ser ut i utlåtanden avseende medicinska åldersutredningar av ensamkommande flyktingbarn. Den så kallade sannolikhetsskalan ser ut som följer:

Bedömningen av utförd undersökning visar att den undersökta är 18 år eller äldre

Bedömningen av utförd undersökning talar starkt för att den undersökta är 18 år eller äldre

Bedömningen av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre

Bedömningen av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre

Bedömningen av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år

I Sverige talar vi ofta om att hellre fria än fälla. Det kan nu konstateras en gång för alla att det inte gäller de ensamkommande flyktingbarnen. Redan vid första anblick kan konstateras att det bara finns ett alternativ som möjligen, i bästa fall, kan fria det ensamkommande barnet från anklagelserna om att vara 18 eller äldre. Huruvida Rättsmedicinalverkets bedömning att ”utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år” är tillräckligt för att Migrationsverket ska finna att barnet har gjort sin minderårighet sannolikt återstår att se. Oaktat finns det alltså (minst) fyra alternativ som fäller barnet, dvs som innebär att barnet anses vara 18 år eller äldre. Är det verkligen acceptabelt?

Rättsmedicinalverket uttalar själva att ”följande sannolikhetsskala har använts, vilka motsvarar de skalor i rättsintyg och andra yttranden som Rättsmedicinalverket regelmässigt tillämpar”. Det är emellertid i bästa fall en sanning med rejäl modifikation. Modifikationen som krävs är emellertid så stor att uttalandet ligger närmare en osanning. De skalor som tillämpas normalt skiljer sig nämligen åt markant på två punkter:

1) Den innehåller ett mittenalternativ: ”talar varken för eller emot”

2) Den innehåller även alternativen talar emot, talar starkt emot, utesluter

Den skala som normalt används innehåller lika många friande som fällande alternativ, och därtill ett mittenalternativ. Den skala som Rättsmedicinalverket använder sig av i de medicinska åldersbedömningarna av ensamkommande flyktingbarnen är således märkbart sämre för barnen, än den som normalt används. Avsiktligt agerande eller rent misstag? Oaktat helt oacceptabelt! Förtroendet för Rättsmedicinalverket lyser med sin frånvaro.