Det strider mot legalitetsprincipen att döma för innehav av laserpekare

I mars 2017 kom ett nytt avgörande från Högsta Domstolen. Det handlade om brott mot strålskyddslagen. HD uttalar att en stark laserpekare inte får innehas utan tillstånd. Vad som utgör en stark laserpekare är emellertid en definitionsfråga. Laserpekaren ska ha vissa egenskaper och dessutom ha de strålningsegenskaper som anges i en s.k. svensk standard. Denna [...]

By |2017-06-28T14:32:58+00:00juni 28th, 2017|

Polisens långa handläggningstid förtar de enskildas rätt till en rättvis rättegång

Som försvarare är man van vid att komma in sent i brottmålsprocessen. Polisen vill i de allra flesta fall höra målsäganden och eventuella vittnen först. De vill i princip vidtaga alla andra utredningsåtgärder först, för att till sist låta den misstänkte komma till tals. Detta är inget nytt. Men vad händer då när polisens handläggningstider [...]

By |2017-06-26T16:52:34+00:00juni 26th, 2017|

EES-medborgare ska inte utvisas för bagatellartade brott

Som bekant är restriktivitet påkallad när det gäller att utvisa EES-medborgare som döms för brott. Det krävs att EES-medborgaren utgör ett allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen. Så var inte fallet, enligt hovrätten, när en litauisk medborgare dömdes för tillgreppsbrott vid fyra tillfällen. Detta med hänvisning till NJA 2014 s 415 i [...]

By |2017-04-28T14:37:07+00:00april 28th, 2017|

JO-kritik mot Polismyndigheten för topsning

En s.k. registertopsning innebär att man gör en kroppsbesiktning genom salivprov i syfte att göra en DNA-analys av provet och registrera DNA-profilen i det DNA-register eller det utredningsregister som förs enligt Polisdatalagen. Det får göras på den som skäligen kan misstänks för ett brott på vilket fängelse kan följas. Kroppsbesiktning utgör ett allvarligt intrång i [...]

By |2017-04-25T16:25:03+00:00april 25th, 2017|

Bortom alla rimliga tvivel?

För inte så länge sedan försvarade jag, i hovrätten, en ung kille som var misstänkt för en så kallad daterape. Han skulle på en efterfest ha våldtagit en flicka som ingick i samma kompisgäng som han. Hon hade inga skador och det fanns inga vittnen från platsen. Någon väninna och någon familjemedlem vittnade om hur [...]

By |2017-04-11T14:15:21+00:00april 11th, 2017|

Att ha varit på brottsplatsen inte tillräckligt för fällande dom

Att en sextonåring, tillsammans med ett tiotal andra, varit på brottsplatsen är inte tillräckligt för att kunna bevisa att det är han som har begått brotten. Det kan ju låta som en självklarhet. Dessvärre tog det polis och åklagare fyra månader, flera förhör och omfattande skriftväxling att komma fram till den slutsatsen. Fyra månader under [...]

By |2017-04-07T11:09:56+00:00april 7th, 2017|

Åldersbedömningar i brottmål – återigen får den personliga integriteten och rättssäkerheten ge vika för snabbt lagstiftande

Regeringen har nyligen kommit med ett nytt förslag om ändringar och tydligare regler i rättegångsbalken för att möjliggöra åldersbedömningar i brottmålsprocessen. Regeringen är mån om att snabbt få till stånd en ändring och har en förhoppning om att ändringarna ska kunna träda i kraft redan i juli. Förslaget är en följd av att Högsta domstolen [...]

By |2017-03-27T10:52:19+00:00mars 27th, 2017|

Allt fler barn häktas

Reglerna för att häkta barn är mycket tydliga. Utöver de sedvanliga rekvisiten krävs det synnerliga skäl. Det krävs därtill att det är uppenbart att betryggande övervakning inte kan ske på annat sätt. Med det menas exempelvis omhändertagande inom sluten vård, såsom ungdomshem. Med andra ord; i allra möjligaste mån ska man försöka undgå att barn [...]

By |2017-03-14T16:29:18+00:00mars 14th, 2017|

Misstänkta för grövre brott ska försättas på fri fot medan misstänkta för brott av mindre allvarligt slag ska häktas – det blir följden av HDs senaste dom avseende EU-medborgare

Huruvida en EU-medborgare misstänkt för brott kan häktas på grund av avsaknad av känd hemvist i Sverige, men med känd hemvist i hemlandet, har sedan länge varit en diskuterad fråga. Ja-sidan har hävdat att känd hemvist i hemlandet inte kan likställas med känd hemvist i Sverige. Nej-sidan har hävdat att en häktning strider mot den [...]

By |2017-03-01T10:11:41+00:00mars 1st, 2017|