Migrationsverket har den 20 mars 2020 meddelat ett rättsligt ställningstagande angående coronavirusets påverkan på ansökningar om visering och uppehållstillstånd för besök. I nuläget råder som huvudregel att ansökan om Schengenviseringar ska avslås på grund av coronaviruset samt att uppehållstillstånd för besök kan beviljas för personer som befinner sig i Sverige för närvarande och inte kan lämna Sverige.

Sveriges regering beslutade den 17 mars 2020 om en förordning om tillfälligt inreseförbud till Sverige. Mot bakgrund av detta beslut bedömer Migrationsverket att det föreligger ett hot mot folkhälsan enligt viseringskodexen. Viseringskodexen är ett regelverk Migrationsverket följer när verket fattar beslut om visering. Enligt denna kodex ska som huvudregel en ansökan om Schengenvisering avslås när det föreligger ett hot mot folkhälsan.

Enligt förordningen om tillfälligt inreseförbud är vissa personer undantagna från förbudet att resa in i Sverige. Det är till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, personer med trängande familjeskäl och personer som har andra humanitära skäl som är undantagna. En ansökan om visering från sådana personer ska prövas som vanligt.

Det har alltså blivit svårare att beviljas visum för att resa in i Sverige. För de personer från andra länder som redan befinner sig i Sverige har det å andra sidan blivit lite lättare att stanna i Sverige. För personer som befinner sig i Sverige med visering som inte kan lämna landet exempelvis på grund av inställda flyg, gäller att viseringar kan förlängas i upp till 90 dagar eftersom det bedöms föreligga force majeure enligt viseringskodexen.

En person från ett annat land som vistas i Sverige och som vill förlänga sin vistelse på grund av coronavirusets påverkan och svårigheter att ta sig till sitt hemland kan ansöka om uppehållstillstånd för besök. Det anses i dagsläget föreligga vägande skäl för att kunna förlänga vistelsetiden efter inresa i Sverige.

Ett uppehållstillstånd för besök kan även beviljas om personen redan har en pågående ansökan om uppehållstillstånd på en annan grund. Coronaviruset anses utgöra en sådan undantagssituation som krävs för att Migrationsverket ska hantera ansökningar om uppehållstillstånd på flera grunder.

Migrationsverkets rättsliga ställningstagande uppger Migrationsverkets bedömning i nuläget. Det kommer att förändras i takt med att situationen med coronaviruset ändras. Det kan därför vara viktigt att hålla sig uppdaterad om man har för avsikt att göra en ansökan för besök, visumansökan eller redan är i Sverige och skulle behöva stanna ett tag till.