5 november 2019 meddelade Europadomstolen dom i målet A.A. mot Schweiz, ansökan nr. 32218/17. Målet handlar om en man från Afghanistan som konverterat från islam till kristendomen och sökt asyl i Schweiz. Myndigheterna i Schweiz trodde på att personen konverterat till kristendomen men beslutade att han skulle utvisas till Afghanistan. Europadomstolen finner i sin dom att det skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen om personen skulle utvisas till Afghanistan.

Domstolen noterade att enligt många internationella rapporter om situationen i Afghanistan framgår det att afghaner som har konverterat till kristendomen eller som är misstänkta för att ha konverterat riskerar förföljelse av flera olika grupper. Det kan resultera i dödsstraff.

I ärendet hade myndigheterna i Schweiz bedömt att personen hade konverterat till kristendomen men Europadomstolen anser att myndigheterna inte har gjort en tillräcklig bedömning av riskerna personen personligen riskerar om han återvänder till Afghanistan. Myndigheterna i Schweiz ansåg att personen kunde bosätta sig i Kabul med sina farbröder/morbröder och kusiner eftersom de inte vet om hans konvertering till kristendomen.

Europadomstolen anser att detta argument inte håller. Personen borde ha fått frågor om sitt dagliga utövande av den kristna tron sedan han döptes i Schweiz eller hur han skulle praktisera kristendomen i Afghanistan om han återvände, speciellt i Kabul eftersom han aldrig bott i Kabul.

Europadomstolen noterar även att personen är hazar. Hazarer diskrimineras i Afghanistan och även om ärendet inte handlade specifikt om personens etniska tillhörighet och denna omständighet inte är avgörande för ärendet uttalar Europadomstolen att denna aspekt inte kan bortses från.

Sammanfattningsvis bedömer Europadomstolen att de nationella myndigheterna i Schweiz inte har undersökt tillräckligt konsekvenserna av personens konvertering. På grund av det skulle det vara i strid mot artikel 3 om personen utvisas till Afghanistan.

Det är viktigt att Europadomstolen i och med denna dom har slagit fast att det kan strida mot artikel 3 i Europakonventionen att utvisa kristna till Afghanistan. Denna dom handlar just om en kristen person, men samma bedömning borde vara aktuell gällande personer som har konverterat till andra religioner. Eftersom riskerna uppstår om en person lämnar islam borde det inte spela någon roll till vilken religion en person konverterar, riskerna torde vara desamma. Dessutom borde riskerna också vara desamma för personer som är ateister, eftersom det också är att lämna islam.