Migrationsdomstolen i Malmö meddelade 24 juni 2019 en dom gällande arbetstillstånd för en person som erbjudits anställning av Arbetskooperativet Solidaritet ABIS (nedan ABIS). Migrationsverket hade avslagit ansökan på grund av att verket gjorde bedömningen att anställningserbjudandet upprättats uteslutande för att bereda personen tillstånd i Sverige.

Det framgår av Migrationsverkets beslut att ABIS är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bland annat har som syfte att anställa asylsökande för att möjliggöra för dem att söka arbete och uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket uttalar att den huvudsakliga delen av verksamheten inte tycks vara arbetsgivarens behov av att få en arbetsuppgift utförd samt att det inte finns ett behov av just denna persons kompetens. Mot bakgrund av detta avslog Migrationsverket ansökan.

Frågan i migrationsdomstolen var om Migrationsverket hade haft fog för att avslå personens ansökan om arbetstillstånd med hänvisning till att anställningserbjudandet har konstruerats i första hand för att ge personen en möjlighet uppehållstillstånd i Sverige snarare än att det råder ett behov av personens kompetens.

Migrationsdomstolen uttalar att det inte är Migrationsverkets uppgift att bedöma om arbetsgivaren har ett rekryteringsbehov eller om den sökande är kompetent nog att utföra det arbete som arbetsgivaren har erbjudit.

Efter en genomgång av utredningen i målet finner migrationsdomstolen inte något skäl att ifrågasätta att personen kommer att få den lön som erbjudits eller att ABIS kommer uppfylla erbjudna anställningsvillkor. Därför går det inte att konstatera att anställningen tillkommit för skens skull. Migrationsdomstolen finner därför att kraven för att få arbetsstillstånd är uppfyllda och personen beviljades arbets- och uppehållstillstånd i två år.

Det är mycket glädjande att migrationsdomstolen sätter ner foten gentemot Migrationsverket. Det är hög tid att domstolen tydliggör Migrationsverkets roll i ärenden om arbetstillstånd och vad som ingår i deras uppdrag. Detta i syfte att förhindra att Migrationsverket fortsätter att avslå ansökningar om arbetstillstånd på grunder som inte är adekvata, eller på grund av bedömningar som de inte ska göra.

Domen meddelades av Migrationsdomstolen i Malmö 2019-06-24, Mål nr UM 1361-19.