Migrationsöverdomstolen har i ett nytt avgörande uttalat att det vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd alternativt förlängning av ett tidsbegränsat tillstånd förelåg särskilda skäl för att bevilja ett nytt tidsbegränsat tillstånd.

Mannen i fråga hade beviljats ett uppehållstillstånd på grund av arbete mellan den maj 2012 – maj 2013 samt under den sammanlagda perioden november 2013 – augusti 2017. Arbetsgivaren hade dock varit nödgad att skjuta på starten av det projekt den sökande skulle arbeta i. På grund av detta utnyttjade sökande inte sitt första arbetstillstånd varför Migrationsverket inte ansåg att han kunde beviljas permanent uppehållstillstånd då han inte hade bott och arbetat i Sverige i en sammanhängande period om fyra år. Migrationsverket ansåg inte heller att det förelåg särskilda skäl att bevilja honom ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen gjorde en annan bedömning.

Migrationsöverdomstolen ansåg att sökande i formell mening uppfyllde alla kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Det är dock inte tillräckligt att de formella kraven är uppfyllda för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd. Det ska även, i det enskilda fallet, beaktas hur anknytningen varit till den svenska arbetsmarknaden under tillståndstiden. Exempelvis bör längre perioder av vistelse utanför Sverige påverka bedömningen av om permanent uppehållstillstånd bör beviljas.

I och med att sökande inte utnyttjade sin första period med uppehålls- och arbetstillstånd, då han varken arbetade eller vistades i Sverige, har sökande enbart arbetat och bott i Sverige under en period av tre år och sju månader. Migrationsöverdomstolen anser att det är en för kort period för att sökande ska kunna anses ha skaffat sig en sådan anknytning till den svenska arbetsmarknaden att han uppfyller förutsättningarna för att beviljas ett permanent uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen gick därför över till att bedöma om det förelåg särskilda skäl att bevilja sökande ett nytt tidsbegränsat uppehållstillstånd som i sådana fall skulle innebära att den sammanlagda tillståndstiden blir längre än fyra år.

Migrationsöverdomstolen ansåg inte att ansökan som inkom efter den första tillståndsperioden kunde anses vara en förlängning av första ansökan. Anledningen till det var att den första tillståndsperioden löpte ut i maj 2013 och sökande befann sig fortfarande i hemlandet när han återigen lämnade in en ansökan i oktober 2013. Dessutom uppgav arbetsgivaren i anställningserbjudandet att sökande tidigare hade beviljats ett arbetstillstånd men aldrig rest in i Sverige. Migrationsöverdomstolen är alltså av den mening att beräkningen av sammanlagd tillåten tillståndstid om högst sex år ska avse tiden från den 8 november 2013.

Migrationsöverdomstolen bemötte även Migrationsverkets påstående om att det inte föreligger särskilda skäl i detta fall på grund av att risken för missbruk är betydligt större i ett fall då anställning inte har påbörjats än i en situation när anställningen upphör efter att ha pågått under en längre tid. Migrationsöverdomstolen uttalade att Migrationsverket måste skilja på en sådan situation och det fallet då en utlänning utnyttjar uppehållstillståndet för att komma till Sverige och använder vistelsen här för andra syften än arbete.

Sökande har i aktuellt fall inte rest till Sverige över huvud taget och således inte vistats här under den första tillståndsperioden. Dessutom har arbetsgivaren informerat Migrationsverket om att sökande aldrig påbörjade den första planerade anställningen och anledningen till det.

Enligt Migrationsöverdomstolen framgår det att sökande redan har en stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden genom de anställningar han har haft när han har befunnit sig i Sverige under de senaste tillståndsperioderna. Det finns dessutom ingenting i målet som talar för att villkoren för hans anställningar inte har uppfyllt förutsättningarna för beviljade tillstånd.

Migrationsöverdomstolen var därför av uppfattningen att det finns särskilda skäl för att sökande ska kunna ges en ny möjlighet att kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd. Därför finns det förutsättningar att bevilja sökande ett förlängt tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd om utöver den sammanhängande tillståndsperiod om tre år och nio månader som han redan har beviljats.

Migrationsöverdomstolen biföll således sökandes överklagande och beviljade honom ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd om två år och beslutet om utvisning upphävdes.