Kammarrätten har i ett avgörande fastställt att en bebis ska omhändertas enligt LVU. En stadsdelsnämnd hade tidigare beslutat att omedelbart omhänderta bebisen samma dag som han föddes. Kammarrätten bedömer att bebisens storasyskon har utsatts för ett omfattande uppfostringsvåld av åtminstone sin mamma och att de har bevittnat våld och konflikter mellan sina föräldrar. Dessa omständigheter innebär enligt kammarrätten att även bebisen riskerar att utsättas för detta.

Pappan uppgav till kammarrätten att han tar avstånd från uppfostringsvåld. Kammarrätten bedömer att även om pappans inställning i denna fråga är genuin har han inte lyckats skydda bebisens äldre syskon från omfattande uppfostringsvåld från deras mamma.

Kammarrätten finner därför att det finns en påtaglig risk att bebisens hälsa och utveckling skadas på grund av fysisk eller psykisk misshandel och därför ska vård enligt LVU beredas för bebisen.

I detta fall har det inte framkommit omständigheter att föräldrarna utsatt bebisen för våld men på grund av det bebisens storasyskon utsatts för bereds ändå vård enligt LVU. Det är risken för hur det blir i framtiden som är avgörande vid bedömningen.

Beträffande kammarrättens dom kan det noteras att kammarrätten använder sig av termen uppfostringsvåld. Det kan anses ge en bild av hur situationen för barnen har varit och att våldet har syftet just till att uppfostra. Dock kan betydelsen att detta framgår ifrågasättas.

Allt fysiskt våld ingår i lagparagrafen beträffande vård enligt LVU och det finns därför ingen anledning att särskilja uppfostringsvåld från annat våld. Att benämna det som uppfostringsvåld kan i vissa fall förringa allvaret av våldet.

Det är per definition endast barn som kan utsättas för uppfostringsvåld. Hade samma våld mot en vuxen beskrivits hade andra ord använts och kunnat uppfattas som värre. I detta mål omhändertogs barnet, och våldet barnet riskerade ansågs därför vara tillräckligt allvarligt för att omhänderta barnet. I detta mål har ordvalet således ingen betydelse för utgången, men ordvalet kan ändå ifrågasättas då att språkbruket, på goda grunder, generellt inte bör skilja på våld mot vuxna respektive barn.

Domen meddelades av Kammarrätten i Stockholm i mål nr 4711-19 den 27 augusti 2019.