En person ansökte om permanent uppehållstillstånd efter att ha haft tillfälliga uppehållstillstånd på grund av arbete i sammanlagt fyra år. När Migrationsverket ska bedöma en sådan ansökan tittar Migrationsverket på perioden personen har haft uppehållstillstånd och kontrollerar att kraven har varit uppfyllda under denna period.

Migrationsverket och migrationsdomstolen avslog ansökan i detta fall på grund av att personen inte fått semesterlön i samband med sin ledighet och att det var oklart hur många semesterdagar han tagit ut. Personen har istället för att få semesterlön i samband med sin ledighet fått semestersättning utbetalad var tredje månad.

Migrationsöverdomstolen tog upp målet för att bedöma vilken betydelse dessa omständigheter har vid bedömningen av om det finns förutsättningar att bevilja personen permanent uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolen anger att vilken betydelse brister i semesterförmåner under tidigare tillståndsperiod ska få, ska bedömas mot bakgrund av de allmänna syftena med reglerna om arbetskraftsinvandring. Reglernas syfte är dels att arbetskraftsinvandringen till Sverige ska underlättas och dels att missbruk av reglerna och utnyttjande av utländsk arbetskraft ska motverkas.

Vidare anger Migrationsöverdomstolen att Semesterlagen är tvingande men att det inte finns någon övervakning av någon myndighet att arbetsgivaren efterlever lagen. Det finns ingen straffpåföljd om en arbetsgivare bryter mot lagen. Det som kan hända är att arbetsgivaren får betala skadestånd till arbetstagaren. Arbetstagaren måste i så fall själv driva ett sådant ärende mot sin arbetsgivare. Lagen omfattar alla arbetstagare utan undantag, både organiserade och oorganiserade arbetare.

När personen gjorde ansökan om permanent uppehållstillstånd hade han arbetat i Sverige under flera år. Han hade redan haft rätt till semesterförmåner enligt lagen. Det är endast personen själv som kan bevaka sin rätt enligt Semesterlagen. Endast genom en talan av personen själv i en tvist kan det rättsligt klargöras om arbetsgivaren inte har uppfyllt skyldigheterna enligt Semesterlagen.

Eftersom rätten till semesterförmåner enligt Semesterlagen gäller för alla arbetstagare har en utländsk arbetstagare som har arbetat i Sverige under en tid samma rättigheter som en svensk arbetare enligt Semesterlagen, både gällande förmåner och rättsmedel.

När personen i detta fall ansökte om permanent uppehållstillstånd erbjöds han därför inte anställningsvillkor som var sämre än dem som gäller för än arbetstagare som redan är bosatta i Sverige. Att vägra honom fortsatt tillstånd och istället utvisa honom bara på grund av att han eventuellt inte fått rätt semesterförmåner skulle inte tjäna syftet att motverka oseriösa arbetsgivare som missbrukar reglerna och utnyttjar arbetskraft.

Mot bakgrund av detta bedömer Migrationsöverdomstolen att det inte är en förutsättning för att bevilja personen uppehållstillstånd att han har fått lagstadgade semesterförmåner under tidigare tillståndsperioder. Han beviljas därför permanent uppehållstillstånd.

Migrationsöverdomstolens dom meddelades 2019-09-24 i mål nr UM 7549-18.