En person ansökte om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin partner. Partnern måste uppfylla försörjningskravet för att uppehållstillstånd kan beviljas. I detta fall hade partnern en bostad av tillräcklig storlek och standard och uppfyllde därför den delen av försörjningskravet. Migrationsverket och migrationsdomstolen fann dock att försörjningskravet avseende inkomst inte var uppfyllt. Denna fråga tog Migrationsöverdomstolen upp till prövning.

Partnern hade haft tidsbegränsade anställningar hos samma arbetsgivare sedan juni 2016. Han har fått en ny tidsbegränsad anställning och är dessutom med i a-kassan. Om han skulle bli arbetslös skulle han få ersättning från a-kassan i nivå med försörjningskravets krav i cirka 15 månader.

Migrationsöverdomstolen bedömer att det inte finns något som talar emot att partnern fortsättningsvis kommer att erbjudas nya anställningar hos sin arbetsgivare åtminstone en tid framöver. Partnern har varit med i en a-kassa i mer än 12 månader och därmed har han vid en eventuell arbetslöshet rätt till ersättning. Det finns enligt Migrationsöverdomstolen inget som tyder på att partnerns inkomst kommer att försämras på ett avgörande sätt. Med anledning av detta finner Migrationsöverdomstolen att det är sannolikt att partnern kommer att ha tillräcklig inkomst i vart fall ett år framöver och därför är försörjningskravet uppfyllt.

Detta är en glädjande dom från Migrationsöverdomstolen. Det ger utrymme för att försörjningskravet avseende inkomst kan uppfyllas genom ett tidsbegränsat arbete vilket är en anställningsform som många har.

Migrationsöverdomstolens dom meddelades 2019-08-29 i mål nr UM 16070-18.