Sista dagen för att överklaga en dom från hovrätten var 5 mars 2019. Personen överklagade per e-post. Överklagandet inkom den 7 mars 2019. Personen ansökte om återställande av försutten tid och angav att han genom sin försvarare redan den 3 mars 2019 skickade överklagandet per e-post till hovrätten och att det måste bero på tekniska problem att det tog så lång tid för handlingen att komma fram. Till stöd för detta gav personen in en kopia på överklagandet som är daterat den 3 mars, en skärmdump som visade att det från försvararens e-postsystem skickats ett överklagande till Högsta domstolen den 3 mars samt utdrag ur en smskonversation mellan försvararen och personen där försvararen samma dag meddelar personen att överklagandet har skickats in.

Aktuellt mål är alltså ett mål i Högsta domstolen om återställande av försutten tid. Högsta domstolen uttalar att även om ett e-postmeddelande har avsänts med domstolens e-postadress korrekt angiven kan det av olika skäl hända att e-postmeddelandet inte kommer fram till domstolen eller att det dröjer ovanligt länge innan så sker. Detta kan till exempel bero på avbrott i överföringen eller ha andra orsaker av teknisk natur.

Högsta domstolen har tidigare behandlat frågan om överklagande per e-post. I NJA 2010
s. 165 påstod sökanden att överklagandet skickats innan överklagandetiden gått ut, men sökanden hade inte ingivit någon bevisning för att överklagandet kommit in till domstolen. Sökanden ansågs därför inte ha gjort detta sannolikt.

Högsta domstolen har även meddelat ett beslut avseende överklagande per post som har återgivits i ett tidigare inlägg på denna hemsida. I detta beslut uttalar Högsta domstolen bland annat att den som lämnar in ett överklagande för postbefordran måste räkna med att förseningar kan uppkomma.

I aktuellt mål anger Högsta domstolen att även den som skickar in handlingar via e-post får räkna med att det kan förekomma vissa fördröjningar och att man inte alltid kan utgå från att meddelandet kommer fram direkt efter att det har skickats.

Personen i detta mål har dock inte skäligen haft anledning att räkna med att e-postmeddelandet skulle nå domstolen mer än tre dygn efter det att det skickades. Personen anses därför ha haft giltig ursäkt för att inte ha överklagat domen i rätt tid. Ansökan om återställande om försutten tid beviljades därför.

Högsta domstolens beslut anger att man måste räkna med viss fördröjning när något skickas per e-post. Det anges dock ingen tydlig gräns som i Högsta domstolens tidigare mål om handlingar som skickas per post. I just detta fall anges att man inte ska behöva räkna med en fördröjning på tre dygn, men det anges ingen exakt gräns.

Beslutet har betydelse då det dels klargör att man inte kan presumera att e-mail når mottagaren i omedelbar anslutning till avsändandet, och dels då det klargör vilken bevisning som krävs för att styrka att ett överklagande har ingetts i rätt tid, vilket krävs för att kunna beviljas återställande av försutten tid om överklagande som ingetts via e-post har fördröjts på grund av tekniska problem. Ett viktigt avgörande i en tid då allt mer förväntas göras per e-mail.

Högsta domstolen meddelade beslutet 2019-06-25, målnummer Ö 1857-19.