Nyligen har Migrationsverket kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande angående Syrien. Tyvärr kan det rättsliga ställningstagandet få negativa konsekvenser för asylsökande från Syrien. Detta är såklart beklagligt med tanke på den allvarliga situationen i Syrien. Nedan följer viktig information från det rättsliga ställningstagandet som heter Rättsligt ställningstagande angående prövningen av skyddsbehov för personer från Syrien – SR 23/2019 (2019-08-29, Lifos 43501).

Tidigare har Migrationsverket bedömt att alla och envar i Syrien riskerar att drabbas av urskillningslöst våld på grund av den väpnade konflikten. Därför har det förelegat en presumtion för att asylsökande från Syrien ska beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Migrationsverket har nu ändrat sin bedömning och anser att det i vissa provinser i Syrien inte är så att alla och envar riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. Detta innebär att det inte föreligger en presumtion för uppehållstillstånd utan att det ska göras en bedömning av de individuella asylskälen.

I första hand ska det alltid göras en bedömning av om den asylsökande ska bedömas vara flykting. Om personen inte bedöms vara flykting görs en bedömning om personen är alternativt skyddsbehövande och då är bland annat den väpnade konflikten av betydelse för bedömningen.

Migrationsverket anser att det föreligger en inre väpnad konflikt i Utlänningslagens mening i hela Syrien, förutom i provinsen Tartous i vilken det bedöms vara andra svåra motsättningar. I provinserna Damaskus/Rif Dimashq, Dara’a, Haassakah, Latakiya, Quneitra och Suwada bedöms risken att drabbas av urskillningslöst våld inte vara så allvarlig att alla och envar riskerar att drabbas. För asylsökande med hemvist i någon av dessa provinser ska en individuell prövning av personens utsatthet och personliga förhållanden göras.

I provinserna Aleppo, Deir ez-Zour, Hama, Homs, Idlib och Raqqa bedöms det fortsättningsvis föreligga en personlig risk för alla och envar att drabbas av urskillningslöst våld och asylsökande från dessa provinser ska bedömas vara alternativt skyddsbehövande.

Ensamkommande barn utan nätverk ska bedömas vara alternativt skyddsbehövande om de inte uppfyller någon grund för att vara flykting. Ensamkommande barn från Syrien kommer således fortsättningsvis beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Beträffande barn som kommer tillsammans med familjemedlemmar anges i det rättsliga ställningstaganden att barns eventuella egna asylskäl ska prövas. I alla utredningar med barn måste det beaktas att barn är särskilt utsatta i Syrien. Även barn som inte är ensamkommande som riskerar våld och andra övergrepp kan i enskilda fall anses vara alternativt skyddsbehövande.

För vuxna asylsökande kan det bli aktuellt att Migrationsverket gör en bedömning av om personen kan fly internt inom landet och därmed inte beviljas uppehållstillstånd i Sverige. I det rättsliga ställningstagandet framgår att internflyktsalternativ i undantagsfall kan vara aktuellt. I sådana undantagsfall är det Damaskus stad som kan utgöra ett internflyktsalternativ.

I det rättsliga ställningstagandet framgår att det inte går att hänvisa till den syriska staten för myndighetsskydd och det finn ingen annan part eller organisation som kan ge skydd. Det finns således inget myndighetsskydd i Syrien.

Att Migrationsverket har ändrat sin bedömning av säkerhetsläget i Syrien innebär att det inte längre föreligger en presumtion att personer från Syrien som söker asyl i Sverige ska beviljas uppehållstillstånd. Numera kommer det att göras en individuell bedömning och det är av stor vikt att begära ett offentligt biträde för det fall Migrationsverket inte förordnar om detta självmant. En asylsökande som har rätt till offentligt biträde har även rätt att önska vem som ska vara offentligt biträde. Medarbetarna på Process Advokatbyrå åtar sig sådana uppdrag.

Det anges i det rättsliga ställningstagandet att det saknas grund att återkalla statusförklaringar för personer från Syrien som tidigare har beviljats statusförklaring på grund av det förbättrade säkerhetsläget i Syrien. För att en statusförklaring ska återkallas på grund av förbättrad säkerhetssituation i ett land kan endast väsentliga och bestående förändringar beaktas. Migrationsverket bedömer att det inte har förändrats väsentligt och bestående och därför kan skyddsstatusförklaringar inte återkallas på denna grund.

Att skyddsstatusförklaringar inte kommer att återkallas är ett positivt besked. I övrigt är det rättsliga ställningstagandet nedslående. Trots att det framgår att det finns risk att våld mot civila kan öka gör Migrationsverket ändå denna bedömning att det i vissa provinser inte finns risk för alla och envar att drabbas av urskillningslöst våld och därmed finns inte längre en presumtion för personer från Syrien att beviljas uppehållstillstånd. Nedan följer ett urval av citat ur det rättsliga ställningstagande som behandlar säkerhetsläget i Syrien.

Den internationella dimensionen, jämte hur tidigare konflikteskaleringar sett ut, innebär att riskerna för civila att drabbas vid lokala konflikteskaleringar kraftigt kan komma att öka.”

”Härvid måste också beaktas att den syriska militären jämte övriga aktörer har genomfört sin krigsföring genom att visa en total brist på hänsyn till civila. Civilbefolkningen har drabbats av både riktat och urskillningslöst våld vid upprepade tillfällen under konfliktåren. Vidare föreligger bevis för att kemvapen har använts vid flera tillfällen”

”IS har dock kvar celler och grupperingar på många håll i landet och kommer sannolikt att fortsätta ha det under överskådlig tid. Risken för en ökning av asymmetrisk krigsföring i form av sprängdåd mot både militära och civila mål bedöms kunna öka.

Sammanfattningsvis är det väldigt viktigt att konkretisera och precisera sina individuella asylskäl även när man kommer från Syrien. Det är även viktigt att företrädas av ett offentligt biträde som kan vara behjälplig med detta, och tillvarata den sökandes rättigheter i övrigt.