Tre barn har blivit omhändertagna enligt 1 och 2 §§ LVU då det är visat att det förekommer psykiskt och fysiskt våld i deras hem. Händelserna som ligger till grund för beslutet är bland annat en videofilm var pappan i hemmet blir misshandlad och händelsen bevittnas av pojken som gråter och är rädd. Pojken uppmanas i filmen att hjälpa sin far så att fadern inte dödas. Pojken påstås även ha kommit till skolan med blåmärken på armarna.  Vårdnadshavarna har dock uppgett att blåmärkena har uppkommit genom att klasskompisar slagit honom. Ytterligare en film visar hur föräldrarna hotar med att ta tillbaka pengar som sonen fått för att han inte har lärt sig sin läxa utantill tillräckligt bra. Därtill har nämnden, i Förvaltningsrätten, presenterat material avseende kunskapssammanställningar och expertutlåtanden angående hur barn kan påverkas av föräldrarnas ideologiska övertygelser. Förvaltningsrätten anser att det inte finns några konkreta uppgifter som kopplar vårdnadshavarnas eventuella ideologiska uppfattningar till brister i barnens hemförhållanden.

Kammarrätten i Göteborg gjorde dock, efter överklagande, bedömningen att de uppgifter som lämnats till nämnden, från en annan myndighet, är av allvarligt slag samt att dessa uppgifter har bekräftats vara aktuella, och även stärkts ytterligare, vid tiden för den muntliga förhandlingen. Uppgifterna kunde inte konkretiseras närmare. Trots det anser Kammarrätten i Göteborg att det är sannolikt att pappan har den livsåskådning och övertygelse som påstås. Enbart dessa påståenden är inte grund för LVU men de utgör en bidragande faktor om barnen anses påverkas negativt.

Kammarrätten i Göteborg anser att det finns omständigheter som talar för att pappans livsåskådning och övertygelse har satt sin prägel på barnens hemmiljö på ett olämpligt sätt och varit en orsak till det våld som har förekommit. Kammarrätten i Göteborg anför dock vidare att utredningen inte är tillräcklig för att slå fast att så är fallet, men uppgifterna konstateras vara sådana att de inger en allvarlig oro för barnen. Sammantaget anser kammarrätten att det finns en påtaglig risk för att barnens hälsa och utveckling skadas till följd av fysiskt och psykiskt våld.

Det bör noteras att varken domen från förvaltningsrätten eller kammarrätten tar upp vad det är för slags ideologisk övertygelse eller livsåskådning som pappan påstås ha. Det finns inte heller något som styrker att pappan de facto har denna livsåskådning och ideologiska övertygelse. Kammarrätten anser enbart att det är sannolikt att pappan har den livsåskådning och ideologiska övertygelse som påstås utan att närmare gå in på varför det är sannolikt. Detta får i sig anses problematiskt då det är omöjligt att förstå vilken slags livsåskådning och ideologiska övertygelse som kan anses ha en sådan negativ inverkan på barnens hemförhållanden att det får anses vara en bidragande faktor till LVU‑vård. Kammarrättens dom väcker i min mening frågor som är viktiga att få svar på för en förutsebar och rättssäker rättstillämpning.

Målet heter i Kammarrätten i Göteborg 2399-19.