Högsta domstolen har meddelat ett beslut i ett ärende där en person skickat in ett överklagande via post till tingsrätten. Överklagandet postades söndagen den 21 januari 2018 och kom fram till tingsrätten onsdagen den 24 januari 2018. Sista dagen att överklaga var tisdagen 23 januari 2018. Därför avvisade tingsrätten överklagandet som för sent inkommet.

Personen som överklagat ansökte vid hovrätten om återställande om försutten tid. Om ett överklagande har kommit in för sent får tiden återställas efter en sådan ansökan om personen har laga förfall. Laga förfall föreligger om någon har hindrats från att fullgöra vad som har ålegat personen genom avbrott i den allmänna samfärdseln, sjukdom eller annan omständighet som personen inte borde ha förutsett eller om det finns en annan giltig ursäkt. Hovrätten avslog denna ansökan om återställande om försutten tid. Frågan i Högsta domstolen var hur lång tid i förväg ett överklagande måste lämnas för postbefordran för att avsändaren ska anses ha haft laga förfall om försändelsen därefter kommer in för sent.

Högsta domstolen har i tidigare rättspraxis fastställt att den som skickar en inlaga med posten måste räkna med mindre förseningar av posten. Om en inlaga postas vid en tidpunkt som innebär att inlagan vid normal postgång skulle ha avskilts för domstolen samma dag som tiden löper ut, kan avsändaren inte anses ha laga förfall om försändelsen försenats.

I rättspraxis framgår även att den som inom Sverige har postat sin inlaga i sådan tid att den vid normal postgång skulle ha avskilts för domstolen dagen innan fristen löper ut kan göra gällande laga förfall om inlagan ändå har kommit in försent.

Det behövs alltså en extra dag utifrån när inlagan eller överklagandet eller liknande förväntas komma fram enligt normal postgång. Frågan är då vad som är normal postgång och det är svaret på denna frågan som enligt detta beslut från Högsta domstolen ger en ny rättspraxis.

Enligt tidigare bestämmelser om post skulle breven delas ut påföljande arbetsdag efter att brevet postats. Numera, sedan 1 januari 2018, har det ändrats till två påföljande arbetsdagar. Detta innebär att eftersom det krävs en extra dag för att ta höjd för förseningar, ska brev postas tre dagar innan sista dag för inlämnandet. Annars anses inte laga förfall föreligga om det skulle bli försenat.

I fallet som behandlades i Högsta domstolens beslut resulterade detta i att personen borde ha beaktat att vissa förseningar kan uppkomma och att överklagandet därför skulle ha postats en arbetsdag tidigare, alltså senast torsdagen 18 januari 2018. Personen ansågs därför inte ha haft laga förfall och hovrättens beslut fastställdes därmed av Högsta domstolen. Personen ansågs alltså ha postat överklagan för sent och den tas därför inte upp till prövning.

 

Högsta domstolens beslut meddelades i Stockholm den 18 juni 2019 och har målnumret Ö 5038-18.